Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelir vergisi tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, iş yeri açmaksızın internet üzerinden satış yapanlar, pilotlar, kabin memurları vergisi istisnasına tâbi olacak.

Bunun yanı sıra ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, 4447 sayılı kanun uyarınca tahsis edilen işsizlik ödeneği, 4857 sayılı kanunun 21. maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatları da gelir vergisinden istisna tutuldu.

Yayımlanan tebliğde, daha önce meclisten geçen torba yasalarla ve gelir vergisi kanununda, ev kadınlarına vergi muafiyetini de içeren çeşitli düzenlemelere açıklık getirildi.

Buna göre ev imalatı ürünlerin internet üzerinden satışlarında muafiyetten faydalanılabilmesi için satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmemesi gerekiyor.

TAZMİNAT İSTİSNALARI BELLİ OLDU

Ayrıca, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, işsizlik ödeneği ile işe başlatmama tazminatları gelir vergisinden istisna tutulacak.

İşsizlik ödeneği ödemeleri ile mahkeme kararının ardından işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminat da istisna kapsamında olacak.

Tebliğde, 7162 sayılı kanunla gelir vergisi kanununa eklenen geçici madde kapsamında, ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir 

vergisinin iadesine ilişkin açıklamalar da yer aldı.

Buna göre, 27 Mart 2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla ret ve iade edilecek.

Uygulamadan yararlanabilmek için, bu kapsamdaki ödemelerin söz konusu 27 Mart 2018 tarihinden önce yapılmış olması  gerekiyor. 
Bu tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce düzenlenmiş olmakla birlikte öngörülen ek tazminat 
ödemesinin 27 Mart 2018 tarihinden sonra yapıldığı durumlarda, uygulamadan faydalanılması mümkün olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mükelleflere vergi indirimi uygulamasıyla ilgili ek kolaylık getirildi.

Vergi indirimi için eksik ödemeleri olanlara kolaylık

Geçen yıla ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecek.

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacak.

 AA-HT