Advertisement

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile kurumsal yönetim ilkeleri ve uygulamaları dikkate alınarak getirilen düzenlemeler ve bu düzenlemeler gereğince şirketler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler sonrasında şirketlerin sermaye piyasalarından daha kolay yararlanabileceğini belirtti.

Erkan, Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından İMKB Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Yeni TTK'nın Kurumsal Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemelerinin Şirketlerdeki Uygulamaları ve Ekonomik İstikrar Üzerindeki Yansımaları'' başlıklı panelin açılışında yaptığı konuşmada, yeni TTK'daki düzenlemelerin, şirketleri karşı karşıya olduğu riskleri genel kabul görmüş uluslararası uygulamalar çerçevesinde nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda daha duyarlı olmaya sevk ettiğini söyledi.

Son 10 yılda, önce ABD'de ve daha sonra Avrupa'da yaşanan, etkileri halen hissedilen finansal krizlerin, hem ülkelerin hem de şirketlerin risklerini doğru olarak takip edip, yönetemedikleri durumlarda nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını gösterdiğini dile getiren Erkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Hiç şüphesiz, küreselleşme ile artan rekabet, değişen ekonomik ve teknolojik koşullar, yeni risk faktörlerini ortaya çıkarmakta, mevcut risklerin yapısını değiştirmekte ve şirketlerin hedeflerine ulaşmasında karşı karşıya kaldıkları riskleri daha etkin yönetmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan şirketler cephesinde kurumsal risk yönetimi kültürünün geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ancak bu konuda yapılan düzenlemelerden istenilen sonuçların alınabilmesi için şirketlerin risk yönetimini iyi anlamaları, içselleştirmeleri, gereklerini en iyi şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu amaçla ülkemizdeki şirketler de yeni TTK'da yer alan düzenlemeleri dikkate alarak, etkin bir risk yönetimi politikası geliştirmeli, risk yönetimi uygulamalarını tüm şirket faaliyetlerini ve süreçlerini kapsayacak bir şekilde yapılandırmaya özen göstermelidirler. Bu noktada farklı senaryolar takip edip, stres testleri yapılması, kurum içi risk yönetim komitelerinin etkin çalıştırılması ve şirket çalışanlarının ortak bir bilinçle hareket etmesi sağlanmalıdır.''

Erkan, yeni kanun ile kurumsal yönetim ilkeleri ve uygulamaları dikkate alınarak getirilen düzenlemeler ve bu düzenlemeler gereğince şirketler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler sonrasında şirketlerin sermaye piyasalarından daha kolay yararlanabileceğine işaret ederek, ''Borsamızda işlem gören şirketler açısından, risklerin erken teşhisi, alınması gereken önlemlerin zamanında uygulanması, kanun gereği kurulması gereken komitelerin oluşturulması ve etkin işletmesi, şirkete güveni ve yatırımcı ilgisini de artıracaktır'' dedi.

Yeni kanun ile hisse senetleri borsada işlem gören şirketlere kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulaması olarak iç kontrol mekanizmalarının etkin şekilde kurularak, riskin erken saptanması ve yönetiminin sağlanması amacıyla bir komite oluşturması zorunluluğu getirildiğini anlatan Erkan, ''Bu tür uygulamalar, sermaye piyasası kurumları olarak başlattığımız halka arz seferberliği ve yatırımcı seferberliği hamlelerimize de çok büyük katkılar sağlayacaktır'' diye konuştu.

Erkan, geçmişte yaşananlardan alınacak en önemli dersi, ''kurumların hem kendi faaliyetlerinden kaynaklanan ve kendileri dışındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkabilecek riskleri doğru ölçümleyerek, gerekli tedbirleri zamanında almalarının hayati önem taşıdığını anlaması'' olarak açıkladı.

Hüseyin Erkan, ''Önümüzdeki dönemi şekillendirecek bakış açısı, etkin bir piyasa oluşumu için, piyasayı oluşturan tüm kurum ve kuruluşların risk yönetimi konusuna gereken önemi vermeleri ve yakın işbirliği yapmaları olmalıdır. Bu yapıldığı takdirde riskler zamanında tespit edilerek, zamanında yönetim kurullarına bildirilerek gerekli önlemler alınabilecek ve finansal piyasalarda yeni depremler yaşanmayacaktır diye ümit ediyoruz'' diye konuştu.