Advertisement

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi cezaları, 1 Ocak 2012'den itibaren yeniden değerleme oranında artacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılda uygulanacak vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarlar yeniden düzenlendi.

Buna göre, 2012 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 180 lira olacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 88 bin liraya yükselecek.

En az ceza haddi ise damga vergisinde 8,80 lira, diğer vergilerde 18 lira şeklinde uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 140 bin liraya, satış tutarı da 190 bin liraya yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyetindeki limit de 770 lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2012'den itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanacak had ve miktarlar şöyle:HAD VE CEZALAR 2012'DE UYGULANACAK        MİKTAR (TL)

-------------------------------------------------- -------------------

Tahakkuktan vazgeçme                                        20,00

Bilanço esasına göre defter tutma hadleri

-Yıllık alış tutarı                                            140.000,00

-Yıllık satış tutarı                                           190.000,00

-Yıllık gayrisafi iş hasılatı                                  77.000,00

-İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının

toplamı                                                         140.000,00

Fatura kullanma mecburiyeti                                  770,00

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç                     2,00

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 770,00

En az ceza haddi

-Damga vergisinde                                                    8,80

-Diğer vergilerde                                                      18,00Usulsüzlük cezaları

1. derece usulsüzlükler

-Sermaye şirketleri                                                  105,00

-Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve serbest

meslek erbabı                                                          66,00

-İkinci sınıf tüccarlar                                                  33,00

-Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir

vergisine tabi olanlar                                                16,00

-Kazancı basit usulde tespit edilenler                            8,80

-Gelir vergisinden muaf esnaf                                      4,00

2. derece usulsüzlükler

-Sermaye şirketleri 58,00

-Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve

serbest meslek erbabı                                                33,00

-İkinci sınıf tüccarlar                                                    16,00

-Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir

vergisine tabi olanlar                                                    8,80

-Kazancı basit usulde tespit edilenler                              4,00

-Gelir vergisinden muaf esnaf                                        2,30


-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest

meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması                 180,00

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin

olarak kesilecek toplam ceza                                 88.000,00Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,

giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi,

taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri

listesi ile Maliye Bakanlığınca

düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin

düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 180,00

-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit

için                                                                            8.800,00

-Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam ceza                                                88.000,00

-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt
edilme mecburiyeti getirilen defterlerin bulundurulmaması,
günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz
edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmaması                                                                   180,00

-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap
planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile
muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine
ilişkin kural ve standartlara uyulmaması                          4.000,00

-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce
yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen
vergi numarasını kullanmaksızın iş yapanlar                      220,00

-Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya
kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine               660,00

-Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilenkuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standart ve zamanlarda yerine getirmeyenler                                                                    880,00

-Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin
ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına                      660,00Bilgi vermekten çekinenler ile defter ve belgelerin ibrazı ile diğer yükümlülükler maddesine uymayanlar için

-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                        1.170,00

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler                                                                              580,00

-Bunların dışında kalanlar                                                       280,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası                  880.000,00

-Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden değerleme oranı kadar artırıldı

Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 10,26 oranında artırıldı.

Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2012 yılında bu yılın bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yüzde 10,26 oranında artacak.

Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar için asgari 1.535,71 lira, azami 1.637,67 lira olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 1.015,06 lira ile 1.095,15 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 673,57 lira ile 741,99 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 454,38 lira ile 505,35 lira arasında değişecek.

Basit yapılarda ise asgari bedel 187,14 lira, azami bedel de 227,91 lira olacak.

Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.586,69 lira, birinci sınıf inşaatlarda 1.055,11 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 707,78 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 479,87 lira, basit binalarda ise 207,53 lira olarak uygulanacak.


-Gelir vergisi uygulanacak ilk dilim 9 bin 400 liradan 10 bin liraya yükseltildi

Gelir Vergisi uygulanacak ilk dilim, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 9 bin 400 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi düzenlemelerine göre, yeni yılda 10 bin liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 88 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.

Söz konusu düzenlemeye göre, yeni yılda gelir vergisinde şu tarife geçerli olacak:

-10.000 TL'ye kadar : Yüzde 15

-25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500, fazlası : Yüzde 20

-58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 (ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin 25.000 lirası için 4.500 TL) fazlası : Yüzde 27

-58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL, (ücret gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL) fazlası : Yüzde 35-Kira gelirlerinde istisna

Mesken kira gelirlerindeki 2 bin 800 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 3 bin lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 11,70 lira olarak belirlendi.

Sakatlık indirimi tutarı ise yeni yılda birinci derece sakatlar için 770 lira, ikinci derece sakatlar için 380 lira, üçüncü derece sakatlar için de 180 lira olacak.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar da büyükşehir belediye sınırları içinde 5 bin lira, diğer yerlerde ise 3 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerde yapılan artış sonrasında da, yeni hadler 35 bin lira ile 105 bin lira arasında belirlendi.

Yeni yılda değer artış kazançlarında 8 bin 800 lira, arızi kazançlarda da 20 bin lira istisna bulunacak.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da bin 290 lira olacak.-Emtia özel hadleri

2012 yılına ilişkin vergi düzenlemelerinde, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler de yeniden tespit edildi.

Buna göre, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde değerli kağıtta yıllık alım ölçüsü 110 bin lira, yıllık satış ölçüsü 129 bin lira, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto gibi oyunlar, şeker-çay ile içki-ispirto-sigara-tütünde yıllık alım ölçüsü 88 bin lira, yıllık satış ölçüsü 110 bin lira, akaryakıtta da (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 129 bin lira, yıllık satış ölçüsü 140 bin lira oldu.

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde ise yıllık alım ölçüsü değerli kağıtta 150 bin lira, şeker-çay, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb ile içki-ispirto-sigara-tütünde 105 bin lira, akaryakıtta da 170 bin lira olarak belirlendi. Yıllık satış ölçüsü de, değerli kağıtta 170 bin lira, akaryakıtta 190 bin lira, diğer kalemlerde ise 140 bin lira şeklinde tespit edildi.

-Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2012 yılında yüzde 10,26 artacak

Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde MTV 480 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 768 liraya çıkacak.

Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 17 bin 443 liraya yükselecek.-Yeni vergi tutarları

Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle:

-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler(1-3 YAŞ GRUBU)Motor silindir hacmi  Yıllık vergi tutarı (cm3) (TL)

---------------------                          -------------------

1300 cm3 ve aşağısı                            480

1301-1600 cm3'e kadar                       768

1601-1800 cm3'e kadar                     1.352

1801-2000 cm3'e kadar                    2.129

2001-2500 cm3'e kadar                    3.194

2501-3000 cm3'e kadar                    4.452

3001-3500 cm3'e kadar                    6.780

3501-4000 cm3'e kadar                  10.658

4001 cm3 ve üstü                           17.443


Motosikletler

100-250 cm3'e kadar                            92

251-650 cm3'e kadar                           189

651-1200 cm3'e kadar                         480

1201 cm3 ve yukarısı                         1.159(1-6 YAŞ GRUBU)

Taşıt cinsi ve oturma yeri,              Yıllık vergi tutarı (TL)

azami toplam ağırlık

---------------------------                  -------------------

Minibüs                                         576

Panelvan ve motorlu karavan

1900 cm3 ve aşağısı                       768

1901 cm3 ve üstü                         1.159

Otobüs ve benzerleri

(Oturma yeri)25 kişiye kadar         1.449

26-35 kişiye kadar                       1.739

36-45 kişiye kadar                       1.935

46 kişi ve yukarısı                        2.320

Kamyonet, kamyon, çekici v.b

1.500 kg'a kadar                           518

1.501-3.500 kg'a kadar               1.043

3.501-5.000 kg'a kadar               1.565

5.001-10.000 kg'a kadar             1.739

10.001-20.000 kg'a kadar           2.088

20.001 kg ve üstü                       2.612


-Uçak ve helikopterler: (Türk Kuşu, THK'ya ait olanlar hariç)

(1-3 YAŞ)

Uçak ve helikopterler         Yıllık Vergi Tutarı(TL)

---------------------             -------------------

1.150 kg'ye kadar                   9.688

1.151-1.800 kg'ye kadar        14.535

1.801-3.000 kg'ye kadar         19.380

3.001-5.000 kg'ye kadar         24.228

5.001-10.000 kg'ye kadar       29.074

10.001-20.000 kg'ye kadar     33.920

20.001 kg ve üstü                  38.766-Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutarlar yüzde 10,26 oranında artırıldı

Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10,26 oranında artırıldı.

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130 bin 589 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261 bin 336 lira), ivazsız intikallerde de 3 bin 10 lira istisna uygulanacak.

İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 3 bin 10 lira olacak.

Düzenleme uyarınca, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren veraset yoluyla ya da ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi şu tarifeye göre hesaplanacak:Matrah Verginin Oranı (Yüzde)    Veraset yoluyla intikaller     İvazsız intikaller

----------------------------           --------------------------      ------------------

İlk 180.000 TL için                     1                                     10

Sonraki 400.000 TL için              3                                      15

Sonraki 880.000 TL için              5                                      20

Sonraki 1.700.000 TL için            7                                     25

Matrahın 3.160.000 TL'yi aşan
bölümü için                             10                                       30

 

Devam edecek...

BU HABERE YORUM YAZ
 
26 Aralık 2011 Pazartesi, 11:17 Misafir milletvekillerine % 100 zam yapın tabi o zamları nereden çıkaracaklar.