Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Banka şubeleri, bağlı oldukları vergi dairelerine vermeleri gereken Ocak 2012 ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait muhtasar beyannamelerini Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına genel müdürlükleri aracılığıyla tek merkezden iletebilecek.

Maliye Bakanlığının ''Gelir Vergisi Genel Tebliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde, ''Vergi Usul Kanunu ile Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun ilgili maddelerinde verilen yetkilere istinaden, bankaların talep etmeleri durumunda 2012 hesap döneminden itibaren kurumlar vergisi yönünden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olmaları ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan bankaların şubeleri tarafından bağlı olunan vergi dairelerine verilmesi gereken Ocak 2012 ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait muhtasar beyannamelerin, bankaların genel müdürlüklerince tek merkezden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilebilmesinin uygun görüldüğü'' belirtildi.

Bu çerçevede, bankaların genel müdürlükleri tarafından Türkiye genelindeki tüm şubelere ait tevkifata tabi kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif edilen vergilere ait bilgiler ve vergilendirmeye esas diğer bilgilerin toplanarak tek bir muhtasar beyannameyle beyan edilebileceği ifade edildi.

Bankaların genel müdürlüklerince verilecek söz konusu muhtasar beyannamelere, il bazında banka şubelerinin adı, vergi kimlik numarası başta olmak üzere tarhiyata esas olacak ödemenin türü, matrahı, vergi tutarı, varsa yararlanılacak teşvik tutarları, her bir şube itibarıyla yapılan mahsup tutarı ile mahsup sonrası ödenecek/iade edilecek vergi tutarı bilgilerini ihtiva eden bir liste ekleneceği kaydedilen tebliğde, 5084 sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan bankaların genel müdürlükleri tarafından, anılan Kanunun uygulamasına ilişkin Genel Tebliğler ekinde yer alan bildirimlerin bir örneğinin adı anılan Vergi Dairesi Başkanlığına, bir örneğinin ise teşvikten yararlanan işyerlerinin bulunduğu ilgili vergi dairelerine ayrıca gönderileceği belirtildi.