Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde Genel Sağlık Sigortası uygulamasında merak edilenlere ilişkin 50 soru ve cevabına yer verdi.

''www.sgk.gov.tr'' internet adresinde ''50 soruda yeşilkart ve gelir testi'' bölümünde, 16 başlık altında çeşitli sorular ve cevapları yer aldı.

Sorular ve cevaplar, işçi, esnaf ve memurlar, 18 yaş üstü çocuklar, 18 yaş altı çocuklar, yeşil kartlılar ile sosyal güvencesi olmayanlar ve bunların gelir testi işlemleri, gelir testi yaptırmak istemeyenler, özel sağlık sigortası olanlar, 65 yaş ve özürlü aylığı alanlar, geçici köy korucuları, avukatlık stajı yapanlar, banka sandıklarına tabi olanlar, prim gününü tamamlamış ancak yaş şartını bekleyenler, part time çalışanlar, yurt dışında yaşayan veya eğitime giden Türk vatandaşları, Türkiye'de yaşayan yabancılar, bakmakla yükümlü olunan kişi başlıkları altında toplandı.

1 Ocak'tan itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçildiği anımsatılan bölümde, tutuklu ve hükümlüler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede sosyal sigortaya tabi olması nedeniyle sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları karşılananlar, kuruma devir alınacakları tarihe kadar 5510 sayılı Kanun'un geçici 20. maddesi kapsamındaki banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar ile bunların bakmakla yükümlüleri, yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye'de kesintisiz olarak bir yıldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye'de ikamet edenlerin, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alındığı belirtildi.

Söz konusu başlıklar altında toplanan sorular ve cevaplarından bazıları şöyle:

''18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne olacak? 18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktır. 1 Ekim 2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de sağlık yardımlarından, daha önce olduğu gibi sigortalı veya evli olmadığı sürece yaş şartı aranmaksızın faydalandırılacaktır. 18 yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/ çalışmayan erkek çocuklarının gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekiyor.

-1 Ocak 2012 tarihinden önce 3816 sayılı Kanuna göre yeşil kartı olanlar, sağlık yardımlarından nasıl yararlanacak? 1 Ocak 2012 tarihinden önce yeşil kart sahibi olan ve bu tarihten sonra da vizesi (hak sahipliği) devam edenler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmaya vize süresi dolana kadar devam edeceklerdir.

-Gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına nasıl ulaşılabilir? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adres ve diğer iletişim bilgilerine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'http://www.aile.gov.tr' veya 'http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif' web adreslerinden erişilebilmektedir. Ayrıca gelir testine müracaat edeceklerin ikametlerinin bulunduğu il veya ilçelerdeki valilik/kaymakamlıklardan da bilgi alınarak öğrenilebilir.

-Her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 31 Ocak 2012 tarihine kadar gelir testi için müracaat etmezlerse ne olacak? 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar Kurum tarafından Kanunun (60/g) bendi kapsamında re'sen tescil edilmişlerdir. Bu kapsamdakilere Kurum tarafından gelir testi yaptırmaları için 'gelir testine müracaat bildirim' belgesi adreslerine gönderilmiştir. 'Gelir testine müracaat bildirim' belgesi tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ikametlerinin bulunduğu vakıflara başvuracaklardır. Ancak bu yazının alınmasını beklemeksizin de doğrudan gelir testi için ikametlerinin bulunduğu vakıflara başvurabilirler. Dolayısı ile 31 Ocak 2012 tarihi, son müracaat tarihi olarak değerlendirilmeyecektir.

-Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmayanlar/sona erenler gelir testi yaptırmak istememeleri durumunda ne yapmalı?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı sona erenler, gelir testi yapılmaması yönündeki yazılı beyanı ile Kuruma başvurması halinde, asgari ücretin iki katı üzerinden yüzde 12 oranında hesaplanacak tutarda genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. (2012 yılı ilk altı ayı için aylık 213-TL‟dir.)

-Gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olanların bakmakla yükümlü olduğu kişileri de prim ödeyecek mi? Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama geliri asgari ücretin üçte biri ve üzerinde olanların genel sağlık sigortalısı olarak prim ödeme yükümlüsü (60/g bendi kapsamında) kendisidir. Bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocukları, ana ve babası prim ödeme yükümlüsü değildir. Bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocukları, ana ve babası, tescil edilen sigortalı üzerinden sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

-Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ne kadar prim ödeyecek? 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (886,5-TL) dikkate alındığında;

Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (295,50-886,50-TL) ise aylık 35,46 -TL,

Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (886,50-1.773-TL) ise aylık 106,38 -TL,

Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.773-TL'den) ise aylık 212,76 -TL,

1 Temmuz 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (940,50-TL) dikkate alındığında;

Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (313,50-940,50-TL) ise aylık 37,62 -TL,

Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (940,50-1.881-TL) ise aylık 112,86 -TL,

Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.881-TL'den) ise aylık 225,72 TL,

Genel sağlık sigortası primi ödenecektir. Ödenen bu prim karşılığı sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

-İkamet adresi Türkiye'de olmakla birlikte yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının gelir testi için başvurması gerekmekte mi? Söz konusu kişilerin, kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) ikametgah adresini yurt dışındaki adresi olarak güncellemeleri halinde, genel sağlık sigortası kapsamında sayılmayacaklardır. Ancak, bu kişilerin Türkiye'de yaşayan bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler (eş, çocuk, ana, baba), Kanunun 60/g bendi kapsamında tescil edilecek olup, gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri sonucu yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem yapılacaktır.

-Türkiye'de çalışırken iş yerinden ücretsiz izin alarak yurt dışına gidenlerin durumu ne olacak? Kanuna göre (4/a) kapsamında olan kişiler yurt dışında ise ücretsiz izinli olduğu sürelerde işverenin bildirimi üzerine yurt dışında bulunduğu süre içinde bir takvim yılı içinde en fazla bir aylık sürede sağlık yardımından faydalandırılacaktır. Kanuna göre memur (4/c) olanlar ise; bir yıllık ücretsiz izinli olduğu sürelerde genel sağlık sigortalısı sayıldığından sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.

-Çifte vatandaş olup, Türkiye'de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan veya sigortası/emekli olan Türkler ne yapacak? Çifte vatandaşlığı bulunanların, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunması ve vatandaşı oldukları yabancı ülkede çalışmaları durumunda; Türkiye'ye gelirken iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait 'formüler' denilen belgeyi, yakınları adına ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen 'formüleri' getirmeleri gerekmektedir. Ancak, çifte vatandaşlığı bulunanların, sözleşmesiz ülkede çalışması ve ikametgahlarının da yurt dışında bulunması halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışına lisans, master, doktora eğitimi için gidenlerden çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aile yakını gelir testine başvurabilecek mi? Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından ikametgahlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) yurt dışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgahları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir. Ancak Türkiye'de bulundukları sürede bakmakla yükümlülük durumları yok ise gelir testine başvurarak gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanacaklardır.

-Türkiye'de bir yıldan uzun süredir yaşayan ancak kendi ülkelerinde sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmayan yabancılar ne yapacak? Türkiye'de kesintisiz bir yıllık ikamet süresini dolduran yabancılar, ilgili ülke kapsamında genel sağlık sigortası uygulaması yönünden sigortalı değilse bu sürenin dolduğu tarihten itibaren Kanunun (60/d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır. Dolayısıyla bu kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında tescil işleminin yapılması için kesintisiz bir yıllık ikamet süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde kendilerine en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir.''