Advertisement

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ''Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsıyor.

Şirketlerin kar payı avansı dağıtabilmeleri için şirket genel kurulunca kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kar payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan 3, 6 veya 9 aylık ara dönem finansal tablolara göre kar edilmiş olması gerekecek.

Dağıtılacak kar payı avansı, varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kara katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem karından indirilmesi suretiyle hesaplanacak. Ödenecek kar payı avansı, hesaplanan tutarın yarısını geçemeyecek.

Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kar oluşması halinde dağıtılacak kar payı avansı tutarı belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya dönemlerde ödenmiş olan kar payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanacak. Ödenecek kar payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemeyecek.

Şirket genel kurulunca kar payı avansı dağıtımına karar verildiği durumda, ilgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda, net dönem karını aşan kar payı avansları varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avansları yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecek.-Zarar durumu

İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçeler öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamı yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecek.

Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçeler, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kar payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kar payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmı yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecek.

İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kar payı avanslarının, ilgili olduğu yılın net dönem karından mahsup edilmesi şart olacak. Bu işlem yapılmadan, şirket genel kurulunca kar payı dağıtılmasına ve kar payı avansı ödenmesine karar verilemeyecek.-Kar payı avansı ödemeleri

Kar payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara payları oranında ödenecek. Söz konusu avans, kardan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenecek. İntifa senedi sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kara katılan diğer kimselere kar payı avansı ödenmeyecek.

Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç ortağa ödenecek kar payı avansından mahsup edilecek.

Bir hesap döneminde kar payı avansı dağıtan ve ardından sermaye artırımı gerçekleştiren şirket, aynı hesap döneminde tekrar kar payı avansı dağıtmak istediğinde, sermaye artırımı sonrasında yapılacak kar payı avansı ödemesinde, yeni ortaklara öncelik verecek. Söz konusu öncelik, eski ve yeni ortakların dönem içerisinde her pay için aldıkları toplam kar payı avans tutarları eşitleninceye kadar devam edecek.

Eski ve yeni ortakların hesap dönemi içerisinde her pay için aldıkları toplam kar payı avans tutarları eşitlendikten sonra, kalan kar payı avansı tutarı veya bir sonraki ara hesap döneminde ödenecek kar payı avansı tutarı mevcut ortaklara payları nispetinde ödenecek.

Genel kurul tarafından kar payı avansı dağıtılmasına karar verilmesi ve ara dönem finansal tablolara göre de kar edilmiş olması halinde şirket yönetim organınca, kar payı avansı dağıtımına ilişkin rapor hazırlanacak. Raporda, kar payı avansı dağıtımına dayanak oluşturan ara dönem finansal tabloların Kanunda belirtilen dürüst resim ilkesine uygun olarak hazırlandığı, dağıtılacak kar payı avansı tutarının ilgili maddeye uygun olarak hesaplandığı belirtilecek. Yapılan hesaplamalara ve diğer şartların yerine getirilmiş olduğuna dayanak teşkil eden belgeler rapora ek yapılacak.

Raporda tespit edilen kar payı avansının ortaklara ödenmesine ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar alınacak. Kar payı avansı tutarları kararı izleyen en geç 6 hafta içerisinde ödenecek.

Hamiline yazılı pay senedi sahiplerine kar payı avansı ödenirken gerekli güvence yönetim organı tarafından alınacak. Fazladan ödenen kar payı avanslarının ortaklardan tahsil edilerek şirkete iadesine ilişkin işlemler yönetim organınca yerine getirilecek.

Tebliğ de ayrıca, dağıtılacak kar payı avansı tutarının hesaplanması da yer aldı. 2012 yılına ilişkin hesap döneminde kar payı avansı dağıtacak şirketler, avans tutarının hesaplanmasında 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenen bilançoları esas alacak.