Advertisement

Rekabet ihlallerine ilişkin başvurular, Rekabet Kurumu'na yazılı olarak yapılabileceği gibi, posta aracılığıyla veya şahsen teslim edilebilecek, elektronik posta, faks, telefon gibi diğer yollarla yapılan başvurular ihbar olarak değerlendirilecek.

Rekabet Kurumu'nun ''Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ''i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ'de, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular ile bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar tespit ve ilan edildi.

Tebliğe göre, Kuruma başvuru, ihbar, şikayet ve Bakanlık talebi şeklinde yapılabilecek. Başvurular gerçek kişilerce yapılabileceği gibi, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de yapılabilecek.

Kamu kurumlarının, kendilerine intikal eden ve ilgisi nedeniyle Kuruma yönlendirdikleri başvurular da bu Tebliğ kapsamında ele alınacak. Kuruma başvurular yazılı olarak yapılacak. Başvurular, posta aracılığıyla gönderilebileceği gibi, şahsen de Kuruma teslim edilebilecek.

Elektronik posta, faks, telefon gibi diğer yollarla da başvuru yapılabilecek, bu tür başvurular, ihbar olarak değerlendirilecek.

Sözlü olarak yapılan başvurular da ilgili personel tarafından tutanağa bağlanarak ihbar olarak değerlendirilebilecek.

İlgili daire başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, ''Gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, adresi ile imzası, tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda, tüzel kişinin ticaret unvanı-işletme adı, adresi, imza sirküleri ile bu sirkülere göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanların imzası, bir temsilci vasıtası ile yapılacak başvurularda, temsilcinin yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı veya usulüne uygun bir şekilde aslına uygunluğu onanmış örneği, temsilcinin ve temsil olunan gerçek veya tüzel kişinin adresi ile temsilcinin imzası'' içermediği anlaşılan veya inceleme talebi bulunmayan başvurular hakkında işlem yapılmayacak.

Kurum, yukarıdaki koşulları taşımamakla birlikte, ciddi olduğunu değerlendirdiği başvurular hakkında resen işlem başlatabilecek.

İhlale ilişkin olarak sadece ihlalin varlığına işaret eden soyut beyanlardan ibaret olan, ihlalin gerçekleşme şekli, yeri ve zamanı ile hakkında inceleme istenen teşebbüs veya teşebbüs birlikleri hakkında somut bilgi ve/veya belgeleri içermeyen ve Kurul tarafından iddiaların ciddi ve yeterli olarak ortaya konulmadığı değerlendirilen başvurular hakkında işlem yapılacak.

Başvuru sahibi, kimliğinin gizli tutulmasını talep edebilecek. Böyle bir durumda, ilgilinin kimlik bilgilerine ve kimliğinin bilinmesine yol açabilecek her türlü bilgiye, Kurum içi yazışmalar dahil, yapılacak yazışmalarda hiçbir şekilde yer verilmeyecek.

Başvuruyu incelemekle görevlendirilen meslek personeli, gerekli görmesi halinde, ön araştırma başlatılmasından önceki aşamada iddia konusu ile ilgili olarak daha detaylı bilgi edinmek amacıyla başvuru sahibi ile telefon, elektronik posta gibi vasıtalarla iletişime geçebilecek.

Başvuruların safahatı hakkında en geç otuz gün içinde başvuru sahibine veya temsilcisine bilgi verilecek, bu aşamada işlemin sonucu hakkında bilgi verilmemişse alınan sonuç ayrıca bildirilecek.

Gerekli unsurları taşımadığı değerlendirilen başvurular için başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmayacak. Kuruma başvuruları sırasında kasıtlı olarak yanlış ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında yasal işlem uygulanabilecek.