Advertisement

Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin 418 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergi, resim ve harçlar, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte red ve iade edilecek.

Yersiz tahsilatın mükellefin hatasından kaynaklanması halinde faiz, mükellefin talep tarihinden iade tarihine kadar hesaplanırken, yersiz tahsilatın idareden kaynaklanması durumunda ise tahsil tarihinden mükellefe ödeme tarihine kadar faiz hesaplanacak.

Mükellef söz konusu ödemeler için bir dilekçe ile idareye başvuruda bulunacak.

Örneğin, mükellef daha evvel vermiş olduğu gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiği vergiyi ödemiş ve bilahare vergi hatası sebebiyle fazla vergi beyan ettiği gerekçesiyle düzeltme beyannamesi verip durumu açıklayan yazılı izahata, ilgili vergi dairesine vereceği dilekçede yer vererek ödediği verginin iadesini talep etmişse, düzeltme talebinin kabul edilmesi halinde, mükellefe iade edilecek vergi için vergi dairesine müracaat tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar faiz hesaplanacak.

Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin (örneğin katma değer vergisi) iadesinde ise 6322 sayılı Kanunla herhangi bir değişiklik yapılmadığından uygulamaya aynı şekilde devam edilecek.

Sağlık hizmeti sunucularının SGK'ya ödedikleri faturalar

Öte yandan tebliğ ile yapılan bir diğer düzenlemeyle sağlık sektöründe faaliyet gösteren veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme/protokol imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin çalışanları, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle SGK'ya ay sonunda tek bir fatura düzenleyebilecek.

Amortisman listesine yeni eklenen iktisadi kıymetler

Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu tebliğleri ile belirlenen Amortismana tabi iktisadi kıymetlere yenileri eklendi. Yeni eklenen kıymetler ve faydalı ömür süreleri şöyle belirlendi:

''Teşhis ve tedavi cihazları (5 yıl), hasta simülasyon cihazı (5 yıl), optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler (3 yıl), diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar (5 yıl), enerji üretim/çevrim gemileri, enerji üretim/çevrim deniz aracı (15 yıl), balık nakliye gemisi (10 yıl), kazık çakma makinası (8 yıl), merdiven aracı, merdiven çekilir (15 yıl), konveyör aracı, konveyör (15 yıl), apron otobüsü (5 yıl), buz çözme aracı, foseptik aracı, su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu (7 yıl), foseptik tankı, su ikmal tankı (15 yıl), towbar, towbarless, uçak traktörü (5 yıl), air starter çekilir (6 yıl), yayın ve anons sistemi, saat sistemi (10 yıl), bagaj konjeyör sistemi (15 yıl), uçak yanaştırma sistemi (20 yıl), uçak park alanı ekipmanı (10 yıl), yangın alarm ve güvenlik sistemi (15 yıl), dahili telefon sistemi (10 yıl), enerji otomasyon sistemi (10 yıl)''

Kullanıldıkları süreç gereği faydalı ömürleri bir yıldan fazla olmayan bakır ve bakır alaşımlarından ekstrüzyon ve soğuk çekme kalıpları amortismana tabi iktisadi kıymet olarak kabul edilmedi.