Advertisement

Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10 milyon lira, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 20 milyon lira olabilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ''Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, Bakanlık, yönetmeliğin amacı doğrultusunda her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını belirleyecek ve o takvim yılı öncesinde internet sitesinde yayımlayacak.

Proje başvuruları, bir takvim yılı içerisinde 1 Ocak–31 Ocak, 1 Mayıs–31 Mayıs ve 1 Eylül–30 Eylül arasında kalan süreler içerisinde Bakanlığa yapılacak.

Yönetmelikte tanımlanan kuruluş ve araştırmacılar destek başvurusunda bulunabilecek. Ancak kanuni adresi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye'de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler, kooperatifler, birlikler bu Yönetmelik kapsamında proje başvurusu yapamayacaklar.

Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusu, ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanıyla ilişkili olacak.

Başvuru yapan kuruluşun, başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince aktif olarak faaliyette olması ve bunu belgeleyerek başvurusuyla birlikte sunması gerekecek.

En az biri araştırmacı olmak şartıyla en fazla 5 gerçek kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilecek. Bu durumda bir araştırmacı, asıl proje sahibi olarak proje başvurusunda belirtilecek.

Bir kuruluşun veya araştırmacının, bir başvuru dönemi içerisinde ancak bir proje başvurusu kabul edilecek. Ortak yapılan proje başvurularında, ortaklar arasında yer alan kuruluş veya araştırmacıların tek başına veya başka bir grup içerisinde yer alarak yapacağı proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Projesi destek kapsamında olan proje sahibinin, destek kapsamı süresince yapacağı proje destek başvuruları kabul edilmeyecek.

Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10 milyon lira, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20 milyon lira olabilecek.

Bakanlık, destek tutarlarını her yıl en fazla yüzde 20 oranında değiştirebilecek. Bu kapsamda yapılan değişiklik Bakanlık İnternet sitesinde duyurulacak.

Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin olarak Bakanlık ile proje sahibi arasında sözleşme imzalanacak. Yönetmeliğe göre yapılacak sözleşmelerde, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilecek. Sözleşmeye ilişkin giderler proje sahibince karşılanacak.

Proje sahibi kuruluş projeyle ilgili harcamalara ilişkin mali raporlarını onaylı olarak Bakanlığa sunacak. Araştırmacı tarafından yürütülen projelerle ilgili mali raporların onaylanmasına ilişkin hususlar sözleşmede belirtilecek. Mali raporlar, Bakanlık tarafından da onaylandıktan sonra işleme alınacak.

İlk ödeme tutarı, toplam destek tutarının yüzde 20'sinden fazla olamaz. Destek kapsamında yapılacak nihai ödeme, proje sonuç raporunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra yapılacak ve nihai ödeme tutarı, toplam destek tutarının yüzde 30'undan fazla olamayacak.

Proje başvurularının değerlendirilmesinde görev alan ön değerlendirme grubu (ÖDG) üyelerine her bir proje için, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin yüzde 5'i, proje değerlendirme Grubu (PDG) üyesi olarak görevlendirilen kişilere her bir proje değerlendirmesi için kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin yüzde 10'u ödenecek.

Yönetmelik kapsamında yapılan proje izlemelerinde izleyici olarak görevlendirilen kişiye, görevlendirildiği gün başına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin yüzde 8'i ödenecek. Destek tutarı 2 milyon liranın altında olan projelerde görev yapacak her bir izleyiciye yapılacak toplam ödeme miktarı 2 bin lirayı, destek tutarı 2 milyon lira ve üzerinde olan projelerde görev yapacak her bir izleyiciye yapılacak toplam ödeme miktarı destek tutarının on binde 15'ini geçemez. Parasal değerler Bakanlıkça güncellenebilecek ve bu güncellemeler Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak.

ÖDG ve PDG üyesi ve izleyici olarak görevlendirilen uzmanlara görevlendirme kapsamında yapacakları giderler birinci derecede bulunan devlet memuruna Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ödeme emsal alınarak ayrıca ödenecek.

Proje desteklerine yapılan başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait ''ticari gizli bilgi'' veya ''hizmete özel bilgi'' olarak kabul edilecek ve üçüncü kişilere aktarılmayacak.

Gizlilik hükümlerine aykırı davranan proje sahibi kişi ve kuruluşlar Bakanlık desteklerinden yararlanamayacak, destek kapsamına alınan projelerde ve proje değerlendirmelerinde hiçbir şekilde görev alamayacak ve haklarında yasal işlem yapılacak.

Desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin her türlü belgeler, mali raporlar ve diğer belgeler 10 yıl muhafaza edilecek.