Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ''Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı''na göre, şirketin öz kaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve sürdürülmesinin zorunlu olması öngörülüyor.

BDDK'nın internet sitesinde yer alan taslakta, şirket kurmak için gereken belgeler yeniden belirlendi.

Taslağa göre, kuruluş işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden ve ticaret siciline tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından, faaliyetlerine uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulmasından, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmasından ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinden sonra şirket tarafından, kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli belgelerle BDDK'ya başvurulabilecek. Verilen izinler Resmi Gazete'de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik kazanacak.-Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı

Ana sözleşme değişiklik tasarılarının, konu ile ilgili yönetim kurulu kararının bir örneği ile BDDK'ya gönderilmesi gerekecek.

Sermaye artırımlarına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde ilgili belgelere ve bir önceki sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapora ek olarak, sermaye artırımın iç kaynaklardan gerçekleştiriliyor olması halinde iç kaynakların sermayeye ilave edilebilirliğine ilişkin tespit raporunun, iç kaynaklara başvurulmadan gerçekleştirilecek sermaye artırımlarında ise arttırılacak tutarın her türlü muvazaadan arındırılmış olarak nakden ödeneceğine ilişkin beyanın BDDK'ya yollanması zorunlu olacak.-Şirketin kullanacağı krediler

Şirketlerin sağlayacağı krediler ile ilgili hükümlerin de yer aldığı yönetmelik taslağına göre, kredilerin başlangıç vadesinin en az beş yıl olması ve vadesinden önce geri ödeme opsiyonu bulunmaması, şirketin tasfiyesi halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenmesinin borç verenlerce kabul edilmesi, defaten kullanılması, şirketin tasfiyesi ile ilgili hükmün ihlalini doğuracak nitelikte hiçbir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş ya da herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış ve başka kişilere temlik edilemeyeceğinin yazılı olarak belirlenmiş olması, şirketin standart oranı karşılayacak düzeyde öz kaynağa sahip olmaması veya yapılacak geri ödemenin veya itfanın şirketin öz kaynağının standart oranı karşılayacak düzeyin altına düşmesine neden olması durumunda, vadesi gelmiş olsa bile faizinin ve anaparasının geri ödenmemesi koşulunu içermesi, vadesinden önce ödenmesinin BDDK'nın onayına bağlı olması, şirketin bağlı ortaklık ve iştirakleri dışındakilerden temin edilmesi gibi şartlar aranacak.-Standart oran ve karşılıklar

Şirketin öz kaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve sürdürülmesi zorunlu olacak.

Kurul, şirketin aktif yapısını ve mali bünyesini dikkate alarak standart oranın artırılmasını veya şirket bazında farklı oranların uygulanmasını kararlaştırabilecek.

Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni işlem yapamayacak.

Şirket, alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen ancak, miktarı kesin olarak belli olmayan zararları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından çıkarılan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre finansal raporlarına yansıtacak.-Risk yönetimi

Konut finansmanı faaliyetinde bulunacak finansal kiralama ve finansman şirketlerinin konut finansmanı faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri yönetebilmelerini ve konut finansmanı faaliyetini etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini teminen; münhasıran konut finansmanı faaliyetlerine yönelik risk yönetiminin şirketlerin bünyelerinde tesis edilmesi, risk yönetimi sürecinin yazılı olarak belirlenmesi ve yönetim kurullarına onaylatılması, bu konularda çalışacak uygun personel kadrosunun oluşturulması ve personelin görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması gerekecek.

Öte yandan yönetmelik taslağındaki geçici maddeye göre, standart oranı sağlayamayan şirketin 31 Aralık 2013 tarihine kadar bu oranı tutturması zorunlu tutuldu.