Advertisement

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, halka arz gelirinin grup şirketlerine aktarılması başta olmak üzere bazı izahnameye aykırı eylemler nedeniyle Niğbaş Niğde Beton Sanayi AŞ hisselerinin İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Gözaltı Pazarı'nda işlem görebileceği uyarısında bulundu
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, halka arz gelirinin grup şirketlerine aktarılması başta olmak üzere bazı izahnameye aykırı eylemler nedeniyle Niğbaş Niğde Beton Sanayi AŞ hisselerinin İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Gözaltı Pazarı'nda işlem görebileceği uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre, Niğbaş Niğde Beton Sanayi AŞ ile ilgili olarak, şirketin yoğun bir şekilde işletme sermayesi ihtiyacı içinde olmasına, finansal tablolarında zarar açıklamasına, halka arz izahnamesinde ve Borsaya verdiği beyanda, halka arzdan sağlanacak nakit girişinin planlanan yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağını belirtmiş olmasına karşın, halka arz gelirinin grup şirketlerine aktarıldığı belirtildi.

Ayrıca şirketin hakim ortağı Çemaş Döküm Sanayi AŞ'nin (Çemaş), şirket paylarında 03 - 09 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplam 6 milyon 375 bin494 adet pay satışı gerçekleştirmesi ve 8 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklamasında 12 aylık süre içinde 14 milyon 463 bin 224 adet pay satışını daha gerçekleştirmeyi planladığını belirttiği, planlanan satış işlemlerinin gerçekleşmesi durumunda Çemaş'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu pay oranının yüzde 2,38 olacağına değinilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şirketin 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmesine karşın, denetçi görüşü kısmında, ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakların aktif toplamına oranının yüzde 49,98 olduğunun (31 Mart 2013 tarihi itibariyle yüzde 42,52) dikkat çekici husus olarak ifade edilmiş olması hususları göz önüne alınarak, Şirketin halka arz geliri dahil, ilişkili taraflardan olan 20 milyon 445 bin 822 lira tutarındaki alacaklarının 3 ay içinde nakden tahsil edilmemesi durumunda, Borsamızın 206 Sayılı Gözaltı Pazarı Kuruluş ve Çalışma Esasları Genelgesi'nin III'üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ve IV'üncü maddesi uyarınca, Şirket paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Borsamız Gözaltı Pazarı'nda işlem görmesine karar verildi"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu ayrıca, şirketin işletme sermayesine ihtiyaç duymasına ve faaliyetlerinden zarar etmesine rağmen ilişkili taraflara fon aktarımının şirketin finansal bünyesinin bozulmasına sebebiyet verdiğinden şirketin uyarılmasına, buna ilave olarak da şirketin halka arzdan elde ettiği geliri, Borsaya verdiği beyanda ve izahnamede yer alan taahhütlere aykırı şekilde grup şirketlerine aktarması ve Şirket ortaklarının Borsa'da pay satışına ilişkin hususların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "İzahnameden Sorumlu Kişiler" başlıklı 10'uncu maddesi ile "Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk" başlıklı 32'nci maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere Kurul'a bildirilmesine karar verildiğini bildirildi.

Kapat