Advertisement

Bankacılık sektörü dönem net karı, geçen yılın ilk 6 ayına göre, yüzde 19,7 artarak, Haziran 2013'te 13 milyar 859 milyon liraya yükseldi. Söz konusu karın artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra diğer faiz dışı gelir gider dengesindeki gelişme etkili oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü - Haziran 2013" Raporunu yayımladı.

Buna göre, bu yılın Haziran ayı itibarıyla Türk bankacılık sektörü 49 banka, 11 bin 445 adet şube ve 208 bin 409 kişi ile faaliyet gösteriyor. Sektörde yıllık bazda şubeleşme hızı, genel olarak personel artış hızının üzerinde seyretti. Yıllık şubeleşme hızı yüzde 6,8, istihdam artışı ise yüzde 5,3 düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı yılın ilk yarısında yüzde 11,5 artarak 1 trilyon 528 milyar lira seviyesine ulaştı. Geçen yılın ortasından itibaren ekonomideki olumlu gelişmelere paralel Merkez Bankası'nın piyasalardaki likiditeyi artırıcı ve fonlama maliyetlerini düşürücü yaklaşımının yanı sıra Türkiye'ye yönelik risk algılarının iyileşmesi, sermaye girişlerinin hızlanması ve ekonomik büyüme potansiyelinin güçlenmesi sonucunda yılın son çeyreğinde ivme kazanan kredi büyümesi 2013 yılında da kredi notu artışı ve makro ekonomik konjonktürdeki olumlu havanın etkisi ile devam etti.

Mayıs ayı sonundan itibaren ise başta küresel belirsizliklerin yarattığı sermaye akımlarındaki oynaklığa bağlı olarak Türk Lirası'nda değer kaybı ve finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Bununla birlikte, söz konusu gelişmelerin sektörün aktif yapısında olumsuz bir etki yaratmadığı, başta kredi ve zorunlu karşılık hesaplarındaki artışın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 büyüyen bankacılık sektörünün büyüme hızının ikinci çeyrekte yüzde 7 ile devam ettiği görüldü.

- Toplam krediler yüzde 10,5 arttı-

Bankacılık sektörünün toplam kredileri, yılın ilk çeyreğinde sergilediği yüzde 4,9'luk artışın ardından, ağırlıklı olarak kurumsal/ticari kredilerdeki artışın etkisi ile yılın ikinci çeyreğinde ivmelenerek yüzde 10,5 artış gösterdi.

Geçen yılın sonuna göre toplam 126,4 milyar lira artan krediler, Haziran 2013 itibarıyla 921,2 milyar lira seviyesine ulaştı. Küresel piyasalardaki olumlu konjonktür ve ülke notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi sonrasında, 2012 yılının son çeyreğinden itibaren şirketler kesimine kullandırılan kredilerde yükseliş trendi başladı. Mayıs 2013'te ikinci bir derecelendirme kuruluşu tarafından da ülke notunun yükseltilmesi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, kredi talebini destekledi ve sektördeki kredi artışı ivme kazandı.

- Takipteki alacaklar 26,1 milyar liraya yükseldi-

Sektörün takipteki alacakları, geçen yılın sonuna göre 2,7 milyar lira (yüzde 11,7) artarak Haziran 2013 itibarıyla 26,1 milyar lira seviyesine yükseldi. Geçen yıl genelde tüm kredi türlerinde gözlenen takipteki alacak artışı, bu yılın ikinci çeyreğinde de kredi kartları dışında devam etti.

Son çeyrekte görülen aktiften silmelere bağlı olarak sektörün takibe dönüşüm oranı (TDO) 0,2 puan azalarak bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 2,8 oldu. 2002 yılından itibaren aktiften silinen 16,6 milyar lira tutarındaki sorunlu alacağın da hesaplamaya dahil edilmesi durumunda TDO yüzde 4,4'e yükseliyor.

- Sektörün menkul değerleri, 274,2 milyar lira -

Sektörün menkul değerleri, Haziran 2013 itibarıyla 274,2 milyar lira olarak hesaplandı. İncelenen dönemde menkul değerlerin toplam aktifler içindeki payı azalmaya devam etti. Aralık 2011'de yüzde 23,4 olan menkul değerlerin toplam aktiflere oranı, geçen yılın sonunda ilk kez yüzde 20'nin altına gerileyerek yüzde 19,7'ye, Haziran 2013 itibarıyla da yüzde 17,9'a geriledi.

Mayıs 2013 ortalarından sonra yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı gelişmelere bağlı olarak piyasa faizlerindeki artışlar yeni ihraç edilecek menkul değerlere de yansıyacağından, önümüzdeki süreçte menkul değerler portföyünde yükselme görülme olasılığı arttı.

- TP mevduatı arttı, YP mevduatı azaldı-

Türk bankacılık sektörünün yabancı kaynakları içinde Haziran 2013 itibarıyla yüzde 62,4 ile en fazla paya sahip olan mevduat, 837,7 milyar lira düzeyine ulaştı. Rapora göre, Türkiye'de döviz kurlarının yükseldiği dönemlerde Döviz tevdiat hesaplarında çözülme ve Türk Lirası mevduata dönüş oluyor ve bu eğilim, 2013 yılının ikinci çeyreğinde tasarruf mevduatında yine gözlendi.


İncelenen dönemde TP tasarruf mevduatı 15,6 milyar lira artarken, YP tasarruf mevduatı 4,4 milyar dolar azaldı. Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişletici yöndeki para politikaları, iyileşen finansal piyasa koşulları ve Türkiye'de yaşanan olumlu makroekonomik gelişmelerin etkisi ile son yıllarda artış eğiliminde olan küresel piyasalardan sağlanan fonlar, 2013 yılının ilk yarısında da yüksek artış seyrini sürdürdü.

Sektörün yurtdışı bankalardan temin ettiği borçların toplamı, yıl sonuna göre yüzde 14,8 oranında (16,6 milyar dolar) artış göstererek Haziran 2013 itibarıyla 128,3 milyar dolara yükseldi.

- Sektörün özkaynakları yüzde 1,6 arttı-

Sektörün özkaynakları, Haziran 2013 dönemi itibarıyla 185 milyar lira düzeyinde olup, yılın ilk yarısında yüzde 1,6 (3 milyar lira) oranında arttı. Anılan dönemde özkaynaklardaki artışın temel nedeni, dağıtılmayarak banka bünyesinde bırakılan karın eklendiği yedek akçeler oldu. Söz konusu dönemde menkul değer değerleme fonlarındaki 10,6 milyar lira azalışa karşılık, sektörün kar dağıtımının sınırlandırılması ve karların bünyede bırakılmasının teşvik edilmesi yönünde BDDK tarafından sürdürülen politikalar çerçevesinde 2013'ün ilk yarısında yedek akçelerin 19,2 milyar lira ve ödenmiş sermayenin 3,2 milyar lira artması, sektörün özkaynaklarının artmasını sağladı.

Faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak son çeyrekte özkaynaklarda görülen azalışın, sektörün sermaye yapısı ve sermaye yeterliliği üzerinde önemli ölçüde olumsuz bir etki yaratmadığı değerlendirildi.

Haziran 2013 itibarıyla bankacılık sektörünün yasal sınır ve hedef rasyonun üzerinde seyreden Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR), sektörün riskleri yönetebilecek güce sahip olan özkaynak yapısını koruduğunu gösterdi.

- Dönem net karındaki artış 2,3 milyar lira-

Bankacılık sektörü dönem net karı, geçen yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2 milyar 285 milyon lira (yüzde 19,7) artarak Haziran 2013'te 13 milyar 859 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörü dönem net karının artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra, diğer faiz dışı gelir gider dengesindeki gelişme etkili oldu.

2012 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Merkez Bankası'nın faiz koridorunun alt ve üst bandında yaptığı aşağı doğru uyarlamalar nedeniyle faiz oranlarında ve buna bağlı olarak getiri ve maliyetlerde belirli bir gerileme gerçekleşti. Bu dönemde mevduat maliyetindeki hızlı geri çekiliş ve genel olarak mevduat dışı kaynakların görece düşük maliyetleri nedeniyle bankaların faiz giderlerinde, faiz gelirlerinden daha yüksek düzeyde bir gerileme oluştu.

Bankacılık sektörünün, yılın ilk yarısında aktif kalitesi, özkaynak yeterliliği, fonlama yapısı ve karlılık kapasitesi itibarıyla güçlü ve sağlıklı konumunu muhafaza ettiği görüldü. FED'in parasal genişleme politikasına kademeli olarak son vereceğine dair oluşan tedirginliğin yarattığı piyasa volatilitesinin, sektörün temel göstergeleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı belirtildi.

AA