Advertisement

Tüketici kredileri tanımına kredi kartları ve kredili mevduat hesapları da eklendi. Bankalar konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için 31 Aralık 2015'e kadar genel karşılık uygulaması gerçekleştirecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle "tüketici kredileri" tanımına kredi kartları ve kredili mevduat hesapları eklendi. Böylece bu tür kredilerle taşıt kredileri için bankaların daha yüksek genel karşılık ayırması gerekecek.

Bankalar, sözleşmede öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olması halinde ilgili kredi ve diğer alacaklar için standart nitelikli nakdi kredileri toplamının yüzde biri ve teminat mektupları, aval ve kefaletleriyle diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde ikisinin 5 katından aşağı olmamak üzere genel kredi karşılığı ayıracak. Bu nitelikteki kredi ve diğer alacaklara ilişkin yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda ödeme planında yapılan değişikliğin sayısına ve uzatılan ödeme süresine göre ayrı ayrı gruplandırma yaparak bilgi verecek.

Bankalar, ilgili düzenlemede belirtilen genel karşılık oranlarını, standart nitelikli krediler ve diğer alacakların bulunduğu Birinci Grupta izlenen nakdi ve gayrinakdi ihracat kredileri için yüzde 0, KOBİ'lere kullandırılan nakdi krediler için yüzde 0,5, gayrinakdi krediler için ise yüzde 0,1 olarak uygulayabilecek.

Konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için 31 Aralık 2015'e kadar genel karşılık uygulaması gerçekleştirilecek.

Bankalar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki en son ay sonu itibarıyla, Birinci ve İkinci Gruplarda izlenen konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için hesaplanan genel karşılıklarda maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yönetmelikte yapılan değişikliklerin uygulanmasından kaynaklanan artış tutarlarının 31 Aralık 2013 itibarıyla en az yüzde 25'ini, 31 Aralık 2014 itibarıyla en az yüzde 50'sini, 31 Aralık 2015 itibarıyla yüzde 100'ünü ayıracak.

AA