Advertisement

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandı.

Kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarına ilişkin ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun yüzde 25'inden yüzde 30'una, 15 bin liradan 20 bin liraya kadar limitli kredi kartları için ise yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı. Kart teslimi sırasında, kart sahiplerine, bu bilgi yazılı olacak verilecek ve kredi kartı sözleşmelerinde de bu husus belirtilecek.

Bin liraya kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi, kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilecek. Kart çıkaran kuruluşların, müşterileri hakkında müşterinin kredi ödeme performansı, varlık ve yükümlülükleri, sosyal statüsü, eğitim düzeyi, yaşı ve benzeri ödeme gücünün değerlendirilmesinde etkili olabilecek hususlara ilişkin alacakları beyan ve temin edecekleri belgeler çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler, ilgili kuruluşça yapılacak teyit niteliğini taşıyacak.


Limit artış işlemi öncesinde, ilgili kişinin gelir düzeyi kontrol edilecek. Yapılan kontrollerde, kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limitinin kart hamilinin gelirinin 4 katını aştığının tespiti durumunda, bu kartlar hakkında limit artış işlemi yapılmayacak.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti en fazla bin lira olacak.

Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılacak. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacak ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulacak.

Asgari ödeme oranları, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında 1 Ocak 2014 tarihinden 1 Ocak 2015 tarihine kadar yüzde 27, limiti 15 bin ile 20 bin lira arasındaki kredi kartları hakkında aynı tarihler arasında yüzde 32 olarak uygulanacak. Bu uygulama, 1 Ocak 2014 tarihinde, yönetmeliğin diğer maddeleri ise bugünden itbaren geçerli olacak.

Öte yandan, BDDK'nın Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, krediyi kullandıran bankaya rehnedilmiş olmaları şartıyla, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'den sağlanan ihracat kredi sigorta poliçeleri de artık "diğer fonlanmış kredi korumaları" olarak kredi riski azaltım tekniklerinde kullanılabilecek. Diğer fonlanmış kredi korumalarından söz konusu poliçeler, ilgili şartı taşımaları kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi tarafından verilen garantiler gibi dikkate alınabilecek.

-Riski yüksek olan alacaklar yeniden belirlendi

Kredi kartı vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1 aydan 6 aya kadar olan taksit ödemeleri tutarları yüzde 100, diğerleri ise yüzde 75 risk ağırlığına tabi tutulacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun olan alacaklardan; kredi kartı vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1 aydan 6 aya kadar olan taksit ödemeleri tutarları yüzde 100, diğerleri ise yüzde 75 risk ağırlığına tabi tutulacak.

Yönetmelik değişikliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca riski yüksek olarak belirlenen alacaklarda da değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin "Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar" bölümünde daha önce yüzde 150 ve yüzde 200 olarak belirlenen risk ağırlığına tabi tutulan alacaklara yüzde 250 oranı da eklendi. Kredi kartları vasıtasıyla mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 12 ayı aşan taksit ödemelerinin tutarı yüzde 250 ağırlığına tabi alacaklar sınıfına girecek.

Ayrıca, kredi kartı harcamalarından kaynaklı kredi alacaklarının kalan vadesi 6 aydan 12 aya kadar olan taksit ödemeleri tutarı yüzde 150 risk ağırlığına tabi alacaklardan çıkarıldı.

Yönetmelikle, yüzde 150 risk ağırlığına tabi alacaklara, konut kredileri ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi bir yıldan iki yıla kadar olan alacaklar eklendi.

Öte yandan, kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 6 aydan 12 aya kadar olan taksit ödemeleri tutarı ve konut kredileri ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi iki yılı aşan alacaklar yüzde 200 risk ağırlığına tabi olacak.

AA