Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2014 olacak.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.


Ayrıca, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri hibe desteğinden faydalanabilecek.


Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecek. Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecek. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamına yer almayacak.


Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmeyecek. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurulara hibe verilmeyecek. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek.


Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.


Yatırımcılar, tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilecek.


Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önce bu programla ilgili yayımlanan yönetmelikler kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler hibe başvurusunda bulunamayacak.


- Proje başvuruları


Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2014 olacak. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 8 ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak. Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak.


Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek.


Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişiler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak.


- Hibeye esas proje tutarı


Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300 bin lira, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin lirayı geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak.


Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 300 bin lira, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin lirayı aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekecek. Bu durum, hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilecek.


Projenin yatırım uygulamalarına ait inşaat işleri alım, makine, ekipman ve malzeme giderlerine de hibe desteği verilecek. Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilecek.