Advertisement

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik Yönetmeliği ile borsalar artık Semaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alarak mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetlerde bulunabilecekler.

Bugünkü Resmi Gazete'de Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 13. maddesine, "Borsalar sermaye piyasası mevzuatı dışında kalan bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetlerde bulunmak için Kuruldan izin alırlar ve esas sözleşmelerinde, söz konusu faaliyetlerden süreklilik arz edecek olanlara açıkça yer verecek değişiklikleri yaparak, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alırlar" fıkrası eklenirken ayrıca 24. ve 30. maddelerde de değişiklik yapıldı.

Yönetmelikle 24. maddenin birinci fıkrası "TCMB, Kurul tarafından Kanunun 37'nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak üzere faaliyet izni verilmiş olan yatırım kuruluşları ile diğer yetkili kurum ve otoriteler tarafından kuruluşuna veya faaliyetine izin verilenlerden Kurulca uygun görülenler borsalara üye olabilirler" şeklinde değiştirildi. Değişiklik ile "yetkili kurum ve otoriteler tarafından kuruluşuna izin verilenlerden..." bölümü "yetkili kurum ve otoriteler tarafından kuruluşuna veya faaliyetine izin verilenlerden..." haline getirilirken ayrıca aynı madde altına "Borsaların yönetim kurulları tarafından piyasa, pazar, platform ve sistem bazında borsaya üye olmaksızın işlem yapma yetkisi verilebilir" fıkrası eklendi.

Yönetmeliğin 30. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasındaki "iş günü" tanımlaması ise "işlem günü" olarak değiştirildi. Yönetmeliğin ilgili maddeleri şöyle:

"(3) Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin olması halinde, ilgili borsalarda işlemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Borsalarda işlemlerin beş işlem gününe kadar geçici olarak durdurulmasına karar almak yönetim kuruluna aittir. Bu durum derhâl Kurula bildirilir ve kamuya açıklanır.

"(4) Yönetim kurulunun talebi üzerine borsalarda işlemlerin beş işlem gününden fazla durdurulmasına karar almak Kurulun yetkisindedir."

"Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği" ve "Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Borsa İstanbul'la ilgili yönetmelikler Resmi Gazete'de yayınlandı

"Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği", sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik, "Borsada işlem yapma yetkisi", "kotasyon", "Borsada işlem görme ve işlem görmenin durdurulması veya sonlandırılması", "emirlerin iletilmesi ve eşleştirilmesi", "gerçekleşen işlemlere ilişkin yükümlülükler", "piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin oluşturulması, işletimi ve yönetimi", "denetim ve gözetim" ile "uyuşmazlık ve disiplin"e ilişkin esasları içeriyor.

"Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği" ise kıymetli madenler ile kıymetli taşların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.