Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kamu kuruluşları, şirketler veya asgari 100 bin lira teminatlı mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmeler, uluslararası gözetim şirketi statüsü almak için başvuruda bulunabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

A tipi uluslararası gözetim şirketleri, akreditasyon sertifikasına sahip uluslararası gözetim şirketleri; B tipi uluslararası gözetim şirketleri ise akreditasyon sertifikasına sahip olmayan uluslararası gözetim şirketleri şeklinde tanımlanan tebliğ, dış ticarete konu mallarla ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tabi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenliyor.

Kamu kuruluşları, şirketler veya asgari 100 bin lira teminatlı mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmeler uluslararası gözetim şirketi statüsü almak için başvuruda bulunabilecek. Başvurular, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılacak. Kamu kuruluşlarının ibraz ettiği belge örneklerinde noter onayı aranmayacak.

Radyasyon kontrolü ve ölçümüne yönelik gözetim faaliyetinde bulunacaklar, A tipi başvuruda bulunmak zorunda olacak. B tipi uluslararası gözetim şirketi başvuruları, her yıl ocak ve haziran ayı içerisinde yapılacak. Diğer zamanlarda yapılan B tipi başvurular, bir sonraki başvuru döneminde değerlendirilecek. A tipi uluslararası gözetim şirketi başvuruları, başvuru dönemine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilecek.

Başvuru sahibi, uluslararası gözetim şirketi belgesinin kendisine tebliğiyle uluslararası gözetim şirketi statüsü elde edecek. Uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen şirket ve kuruluşların listesi ile Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanlar, Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak.

- B tipi uluslararası gözetim şirketleri radyasyon ölçümü yapamayacak

A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi, akreditasyon sertifikasının süresi dolana kadar geçerli olacak. A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyet alanı, akreditasyonun kapsamıyla sınırlı olacak. Bu şirketler, akreditasyon kapsamı dışında kalan gözetim faaliyetlerini yürütebilmek için ayrıca talepte bulunabilecek. Uluslararası gözetim şirketleri, bu tebliğ kapsamında düzenleyecekleri tüm belgeleri müteselsil sıra numarası ve tarih vermek suretiyle kayda alacak. 

A ve B tipi uluslararası gözetim şirketleri, ihtiyaç duymaları halinde yetkilendirildikleri alanlarda diğer bir uluslararası gözetim şirketini veya gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip kişileri taşeron olarak kullanabilecek. Taşeron olarak görevlendirilecek şirket ve kişilerde, uluslararası gözetim şirketleri bünyesinde istihdam edilen uzman personelin nitelikleri aranacak. B tipi uluslararası gözetim şirketleri, radyasyon ölçümü yapamayacak. A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin radyasyon ölçümü de yapabilmeleri için, sahip oldukları donanım, eğitim, tehlike durum planı ve diğer ekipmanın radyasyon güvenliği açısından uygun olduğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belge ile tespit edilmiş olması gerekecek.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre akreditasyon sertifikasına sahip uluslararası gözetim şirketleri, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesinin yenilenmesi talebinde bulunacak. Aksi halde uluslararası gözetim şirketi statüleri geçersiz sayılacak. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4. maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifikasına sahip olmayan uluslararası gözetim şirketleri, tebliğin yürürlük tarihini izleyen ilk başvuru döneminde uluslararası gözetim şirketi belgesinin yenilenmesi talebinde bulunacak. Aksi halde uluslararası gözetim şirketi statüleri geçersiz sayılacak.

Tebliğle, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırıldı. 

- Ürün Güvenliği ve Denetimi

"Türk Ürünlerinin İhracatının Artırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak 23 Şubat 2015'ten itibaren yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Ekonomi Bakanlığınca yeniden tespit edilen karar ekinin ilgili bölümlerindeki "sorumlu/koordinatör", "katkıda bulunacak kuruluşlar"a ilişkin ek oluşturuldu. Buna göre, Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı başlığı altındaki tekstil ürünlerinde koordinatör kurum "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı", katkıda bulunacak kurumlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi ve Kalkınma bakanlıkları olarak belirlendi.

- Koordinatör kurumlar

Tehlikeli maddeler için koordinatör kurumlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, katkıda bulunacak kurum Ekonomi Bakanlığı oldu. 

"Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Genel Hükümler" bölümündeki "ayakkabılar" alt ürün grubu için koordinatör kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, katkıda bulunacak kurum ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Ekonomi bakanlıkları olarak tespit edildi.

"Muhtelif" bölümü için koordinatör kurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, katkıda bulunacak kurumlar Gümrük ve Ticaret, Ekonomi ve Kalkınma bakanlıkları, aynı bölüm altında yer alan "ayakkabılar" alt ürün grubu için koordinatör kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, katkıda bulunacak kurumlar ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Ekonomi bakanlıkları olarak belirlendi.

AA