Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bireysel emeklilik sisteminde (BES) her katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamayacak.

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına ve iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türk vatandaşları için kimlik numaralarına konsolide edecek ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde 25'ini devlet katkısı olarak hesaplayacak. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi olması durumunda, sözleşme bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanacak ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşmelerine paylaştırılacak.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekecek. Devlet katkısına ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili şirketlerle emeklilik gözetim merkezi arasında operasyonel süreci ve koşulları belirleyen bir protokol imzalanacak.

Azami limit hesabı

Devlet katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılı olacak. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınacak.

Bir katılımcının bir takvim yılına ilişkin devlet katkısı hesaplamasına esas limiti, ilgili yıla ait haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı tutarı kadar artırılacak.

Devlet katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınacak.

Hak kazanılmayan tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilecek

Emeklilik hakkı kazanılmış olmakla birlikte bu hak kullanılmadan veya vefat veya maluliyet dışındaki bir nedenle sözleşmenin sonlanması halinde devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere iade edilecek.

Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilecek.

Müsteşarlık hesabına şirketlerce yapılan fazla ödemeler iade edilecek ancak fazladan ödenen tutarlar için faiz ödenmeyecek.

Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi

Emeklilik şirketi, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlayacak. Şirket, alternatif yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilecek.

Devlet katkılarının asgari yüzde 75'i, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, azami yüzde 25'i, Türk lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında, BİST 100 endeksindeki veya BİST katılım endeksindeki hisse senetlerinde değerlendirilebilecek.

Devlet katkısına hak kazanma

Emeklilik sözleşmesinin emeklilik hakkının kullanılarak veya vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması durumunda katılımcı, devlet katkısı hesabındaki tutarların tümüne hak kazanacak.

1 Ocak 2013 tarihinden sonra emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin 3 yıldan 6 yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde 15'ine, 6 yıldan 10 yıla kadar olması durumunda yüzde 35'ine, 10 yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde 60'ına hak kazanacak.

Devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine ve hak edilmeyen veya şirketlerce haksız olarak tahsil edilen tutarların iade veya mahsup edilmesine, şirket hesaplarına intikal eden devlet katkılarının şirketlerce ilgili fonlara intikal ettirilmesine ilişkin iş ve işlemler Müsteşarlık denetim birimince yılda en az bir kez denetlenecek.

Öte yandan 1 Ocak 2013'ten önce sisteme girmiş ve 1 Ocak 2016 itibarıyla sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin sisteme giriş tarihine göre sistemde kalma süresi dikkate alınarak, katılımcının devlet katkısına esas hak kazanma sürelerinin hesaplanması bakımından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili kanunda belirtilen yıl eklemesi yapılacak. Buna göre, katılımcının ilgili sözleşmesine ilişkin devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine 1 Ocak 2013 itibarıyla ilgili sözleşmede 3 yıldan fazla ancak 6 yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde bir yıl, 6 yıldan fazla ancak 10 yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde 2 yıl, 10 yıldan fazla kalınmış olması halinde 3 yıl, 1 Ocak 2016 itibarıyla eklenecek.