Advertisement

Şans oyunları yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı

Şans oyunları yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

01 Nisan 2016 Cuma, 09:05 Güncelleme: 01 Nisan 2016 Cuma, 15:03

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Maliye Bakanlığı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lisansa konu şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi lisans süresince münhasıran lisans sahibine ait olacak. Lisans, kısmen veya tamamen başkasına devredilemeyecek, bu faaliyetlerin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacak.

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, lisansa konu şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi lisans süresince münhasıran lisans sahibine ait olacak. Lisans sahibi, lisansı kısmen veya tamamen başkasına devredemeyecek ancak lisans sahibi tarafından operatörlük ve destek hizmetlerinin alınmasıyla lisans sahibinin ortaklık yapısında düzenleme ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun meydana gelecek değişiklikler lisansın devri olarak değerlendirilmeyecek.

Lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacak. Maliye Bakanlığı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, lisans süresince lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemeyecek ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremeyecek.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olması, söz konusu şartların haiz olunduğuna dair belgelerin lisans sözleşmesi imzalanmadan önce ibraz edilmesi esas olacak.

Lisans sahibi, lisans sözleşmesi süresince Genel Müdürlüğün izni olmaksızın ortaklık yapısını değiştiremeyecek. Lisans sözleşmesi hükümleri uyarınca rehin sonucu gerçekleşenler de dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 veya üzerindeki pay edinimleri ve devirleriyle söz konusu oranın altında kalsa bile toplamda bu oranın aşılması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay edinimleri ve devirlerinde, devralacak ortağın belirtilen nitelikleri taşıması şartı aranacak.

Genel Müdürlükten izin alınmadan yapılan pay edinimleri ile devirleri pay defterine kaydolunmayacak. İzin sonrasında yapılacak tespitler de dahil olmak üzere, bu hükme aykırı pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüz sayılacak.

Lisans sözleşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango Genel Müdürlüğü ve ihale üzerinde kalan şirket arasında imzalanarak yürürlüğe girecek.

- Kullanım hakkı Milli Piyango Genel Müdürlüğüne geçecek

Lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin lisans süresince üçüncü kez tespit edilmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın lisans sözleşmesi feshedilerek lisans iptal edilecek.

Şans oyunları operasyonlarının yürütülmesi ve yönetilmesi için bu düzenleme kapsamında lisans sahibine operatörlük hizmeti ile şans oyunları sisteminin işletimi konularında teknik hizmet sağlayacak tüzel kişiliklerin aranılan niteliklere haiz olunduğuna dair belgeler ihale dokümanı ile belirlenen süre içinde ibraz edilecek.

Lisans süresinin sonunda veya lisans sözleşmesinin bu yönetmelik veya lisans sözleşmesinde sayılan bir nedenle feshi durumunda, lisansa konu faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi konusunda Genel Müdürlük veya yeni lisans sahibine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde lisans sahibine, her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın aylık ortalamasının yüzde 1'ine kadar idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte lisans sözleşmesinin protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın yönetim kurulu tarafından lisans sözleşmesinin feshedilerek lisansın iptal edileceği durumlar şöyle sıralandı:

"Lisans sahibinin şans oyunları sisteminin kurulumuna ilişkin taahhüdünü ihale dokümanı ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya Genel Müdürlükçe ihale dokümanı hükümlerine göre bildirilecek tarihte faaliyete geçmemesi, lisans verilmesine esas olan şartları lisans sözleşmesinin yürürlüğü sırasında kaybettiğinin veya bu şartları baştan taşımadığının tespit edilmesi, lisansı kısmen veya tamamen başkasına devretmesi, hileli oyun sistemleri, yazılım, donanım veya usuller kullanması, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme kapsamındaki işlemlere fesat karıştırması, lisans sözleşmesi kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili olarak İdareye sahte belge veya teminat sunması veya bunları kullanması, ihale dışı bırakılmayı veya ihaleye katılmamayı gerektiren bir durumda olduğunun ya da ihale sürecine ilişkin yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun lisans sözleşmesi yapıldıktan sonra tespit edilmesi, lisans süresi içinde, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, lisansa konu faaliyetlerini tamamen durdurması ve İdare tarafından verilen süre içinde faaliyetine yeniden başlamaması, bunların dışında idari para cezası uygulamasına konu olan bir fiili, belirlenen süre içinde ilgili mevzuata, düzenleme veya lisans sözleşmesi hükümlerine uygun hale getirmemesi üzerine üçüncü kez verilecek süre içinde de düzeltmemesi."

Fesih halinde şans oyunları sisteminin kullanım hakkı oyunların sürekliliğinin sağlanması amacıyla merkezi oyun sistemi, iletişim ağı, terminaller, donanımlar ve lisans sahibi tarafından temin edilen veya geliştirilen yazılımlar, oynatılan oyunlar dahil bütün bileşenleriyle şans oyunları sisteminin tamamının işletim ve kullanım hakları Milli Piyango Genel Müdürlüğüne geçecek.

Lisans sahibi, kalan lisans süresiyle sınırlı olmak üzere yeni lisans sahibinin faaliyete geçiş tarihine kadar bu hakların kullanılmasını engelleyemeyecek. Lisans sahibi bu hakların kullanılması karşılığında da herhangi bir bedel veya hak talebinde bulunamayacak.

Lisans sahibinin yeni oyun tasarımına veya mevcut oyunlarda değişiklik veya geliştirme yapılmasına ilişkin talebi Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulunca onaylanacak. Lisans sahibi tarafından hazırlanan oyun planları, incelenmek ve değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulunca onaylanacak veya gerekçesi belirtilerek iade edilecek.

Lisans sahibi, bir takvim yılı içinde elde ettiği hasılatın yüzde 1’ini aşan reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının yüzde 25'ine tekabül eden tutarı izleyen yılın nisan ayının sonuna kadar Genel Müdürlük hesaplarına yatırmakla yükümlü olacak ve bu tutarları Genel Müdürlük payından mahsup edemeyecek.

AAÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 102.590 -0,47
USD/TRY 5,7291 0,01
EUR/TRY 6,3057 0,02
EUR/USD 1,1004 0,01
FAİZ 15,43 0,65
ALTIN/ONS 1.498,22 -0,01
BRENT 68,20 -1,19
© haberturk.com
Yukarı