Advertisement

Memurlara, geçmişe dönük, emekli ikramiye ödenmesine olanak tanıyan Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarıda, Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı öncesinde emekli olanlara 30 yıl üstündeki hizmet sürelerinin her tam yılına karşılık ödenecek ikramiyenin bütçe imkanları çerçevesinde ödenmesine yönelik usul ve esaslar düzenleniyor.

Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek. Varsa kalan kısmının ödemesi ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutarın ödemesi de birinci fıkra hükümlerine göre yapılacak.

Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmayacak. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

- Mesleki yeterlilik alma süresi

Türkiye İş Kurumu, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili ihalelere, projelere ve programlara münferiden veya ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek.

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda yer alan idarelere proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarların izlenmesine ilişkin usule tabi olmak amacıyla Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen projeler karşılığı temin edilen hibe niteliğindeki tutarların, Türkiye İş Kurumu'nun bütçesine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenmesine imkan getirilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa madde eklenerek, işverenler bazı kanunlar kapsamında sağlanan sigorta prim 1/5 teşvik, destek veya indirimlerinden, ait olduğu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunması halinde yararlandırılacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürürlüğe konulan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğde yer alan ve mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen kırk meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacak.

Henüz mesleki yeterlilik belgesi alamayan çalışanların istihdam sorunu yaşamaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu, 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelenecek ve bu süre Bakanlar Kurulu'nca bir yıla kadar uzatılabilecek.

 

AA