Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanan konaklama tesisi yatırımcısı veya işletmecilerinin, 26 Nisan 2016 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ecrimisil borçları yapılandırılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri gereken ecrimisil borçlarından vergi dairelerine intikal etmiş olanlar için yapılandırma imkanı getirildi.

Tebliğe göre, 26 Nisan 2016 itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş ve takip ve tahsil edilmek üzere, vergi dairelerine gönderilmiş borçlar yapılandırılabilecek. Turizm belgesi olmayanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

Borçlular, vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan tüm ecrimisil borçları için başvuruda bulunabilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 31 Ağustos'a kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvurabilecek. Birden fazla vergi dairesine olan ecrimisil borçları için her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuruda bulunulacak. Borçlular ecrimisil borçlarının tamamının veya bir kısmının yapılandırılmasını talep edebilecek.

- Borçlar 3 eşit taksitte ödenebilecek

Düzenlemeye göre, 26 Nisan 2016 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ecrimisil borçları ile anılan tarihe kadar (bu tarih hariç) hesaplanacak gecikme zamları yapılandırılacak.

Hesaplanan toplam tutar 2017, 2018 ve 2019 yıllarının eylül aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek.Taksitlere, 26 Nisan 2016 tarihinden taksit ödeme sürelerinin sonuna kadar herhangi bir zam ve faiz uygulanmayacak. Taksitlerin süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması, sonraki taksitlerin düzenleme kapsamında ödenmesine engel oluşturmayacak.

Süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarları, her bir taksitin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile tahsil edilecek.

Borçluların düzenlemeden yararlanabilmeleri için ödeme emirlerine ilişkin ihtilaflarından vazgeçen borçlulardan yüzde 10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecek.

- Kira, irtifak hakkı, kullanma izni bedellerine de bir yıl erteleme

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları; kesin tahsis koşulları, mevcut sözleşmeleri veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme tarihinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.

Ertelenen alacaklar, bu sürenin sona erdiği tarihte peşin veya en fazla üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Taksitlerin son ödeme günü, ertelenen alacakların kesin tahsis koşulları, mevcut sözleşme veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme günlerini takip eden yıllardaki aynı güne tekabül eden tarih olacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli her türlü konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının geçmişe yönelik olanlar dahil izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gereken ecrimisiller de Milli Emlak Dairesi Başkanlığı veya Milli Emlak Müdürlüğü yoksa mal müdürlüğü tarafından bir yıl süreyle tahakkuk ettirilmeyecek, tahakkuk ettirilmiş olanlar ise tahsil edilmeyecek ve bir yıl süreyle ertelenecek. Söz konusu tebliğ de bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

- Ecrimisil nedir?

Ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminat olarak tanımlanıyor.

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, taşınmazın kullanım şekli ve işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği gibi her türlü ölçüt dikkate alınıyor.

 

AA