Advertisement

BDDK'nın, "Bankalarca Kredi̇leri̇n ve Di̇ğer Alacakların Ni̇teli̇kleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ ve Bunlar İçi̇n Ayrılacak Karşılıklara İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Bankaların Sermaye Yeterli̇li̇ği̇ni̇n Ölçülmesi̇ne ve Değerlendi̇ri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Yönetmelik"lerinde değişiklik içeren yeni yönetmelikleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bankaların yurt dışı şubeleri dahil kredi ve diğer alacaklarını tahsil kabiliyetine ve borçluların kredi değerliliğine göre sınıflandırdığı gruplarda değişikliğe gidildi.

Böylece, bankaların kredi ve diğer alacaklarından "1. Grup-Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar" içerisinde izlenenlerin, gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecek.

"2. Grup-Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar" başlığı altında, geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli nedenlerle anapara veya faiz ödemelerinin tahsili vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 30 günden fazla geciken krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılacak.

- Sermaye yeterliliğine ilişkin yönetmelik değişikliği

BDDK'nın, "Bankaların Sermaye Yeterli̇li̇ği̇ni̇n Ölçülmesi̇ne ve Değerlendi̇ri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i ile risk tutarlarının standart yaklaşım kapsamında belirlenmesine ilişkin maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre, bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar dışında kalan varlıklar için özel karşılıklar düşüldükten sonraki değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranıyla çarpılmış değerini ifade edecek. Alfa oranı ise kurul tarafından belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

Sermaye yeterliliği ile konsolide sermaye yeterliliği oranları, hesaplama dönemini takiben kurul tarafından belirlenecek sürelerde BDDK'ya gönderilecek.

AA