Advertisement

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2017'de toplam 13 milyar 608 milyon 804 bin lira yatırım yapması öngörülüyor.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nın tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararda, 2017 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler belirlendi.

Kamu teşebbüsleri tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak. Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecek, bu çerçevede, tüm personelin kamu teşebbüsü içinde işin gereği ve ihtiyaçlar dikkate alınarak rasyonel bir şekilde dağıtılması ve atıl personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacak.

İşletme politikaları çerçevesinde etkin stok yöntemi yapılacak. Atıl durumdaki gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek. Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları hedefleri programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.

Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek, piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

-KİT'lerde istihdam ve personel alımları

Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde kamu teşebbüslerinde, 2016 yılında ayrılan eleman sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personelin açıktan veya naklen atanması ile en fazla yüzde 10’u kadar personelin, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkili olacak.

Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar, özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç, 2017 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

İlaveten atanacak personel sayısı, 2016 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 25’ini geçmeyecek.

İlk defa açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Kamu teşebbüsleri, yıl içerisinde 179 prim gün süresini aşmamak üzere ve sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek.

-Ar-Ge harcamaları tasarruf tedbirleri dışında tutulacak

Hazine Müsteşarlığı, 30 Kasım 2016'ya kadar 2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı'nı kamu teşebbüslerine gönderecek. Kamu teşebbüsleri, 2017 yılına dair işletme bütçelerini, program hedeflerini esas alarak hazırlayacak ve 1 Ocak 2017'ye kadar Hazine Müsteşarlığına, Kalkınma Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek. Müsteşarlıkça sermaye aktarımı yapılması öngörülen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları hariç olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde işletme bütçesini oluşturan gelir ve gider kalemlerinde yüzde 10’a kadar artış veya azalış yapmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulu yetkili kılındı.

Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler; uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak, kamu teşebbüsünü zarara uğratmayacak şekilde belirlenecek.

Kamu teşebbüsleri kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorunda olacak. KİT'ler, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşan veya oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi aralarında yapılacak bir protokol ile belirleyecek ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutacak. Yapılan protokolün bir örneği de en geç protokol tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde müsteşarlığa gönderilecek.

Kamu teşebbüsleri, karlılık ve verimliliklerini artıracak ve giderlerini azaltacak AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin her tür işlemi yapmakla yükümlü olacak. Bu çerçevede, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı üniversitelerle veya diğer ilgili sivil veya kamu kurum veya kuruluşları ile iş birliği yapabilecek.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışında tutulacak.

-KİT'lerin 2017 yılı mali hedefleri belirlendi

Öte yandan KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri belirlendi. Kamu teşebbüslerinin, 2017'te toplam 13 milyar 608 milyon 804 bin liralık yatırım yapması öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 5,7 milyar lira ile TCDD yapacak. TCDD'yi, 2,7 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 1,5 milyar ile de BOTAŞ takip edecek. En düşük yatırımı ise 1,8 milyon lira ile TETAŞ yapacak.

KİT'lerin 2017 yılı mali hedefleri şöyle:

Kamu teşebbüslerinin 2017 yılı mali hedefleri (Bin TL)

 

Kamu Teşebbüsleri

Yatırım

Borçlanma Gereği (1)

Faiz Dışı Fazla (2)

 
 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklar

   

1-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)

230.305

81.251

-30.987

 

2-Eti Maden İşletmeleri (ETİ MADEN)

270.000

-127.559

122.559

 

3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

134.000

1.041.039

-17.104

 

4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)

210.085

766.708

-70.879

 

5-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)

575.000

-146.132

100.418

 

6-Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)

2.700.000

-253

8.493

 

7-Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ)

1.800

-3.767

-61.233

 

8-Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

771.191

-379.965

722.925

 

9-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)

1.472.740

-3.647.698

3.515.599

 

10-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

73.042

663.145

1.054.420

 

11-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)

185.000

238.472

96.318

 

12-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

160.000

9.912

359.088

 

13-Et ve Süt Kurumu (ESK)

33.000

26.678

2.222

 

14-Devlet Malzeme Ofisi (DMO)

44.680

13.091

-112.419

 

15-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)

5.692.153

7.795.099

-419.511

 

16-Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ)

35.000

12.527

-12.601

 

17-Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ)

23.250

-26.228

24.682

 

18-Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ)

15.500

-5.353

5.553

 

19-Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

621.138

38.760

-93.970

 

20-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)

80.500

-51.839

25.959

 

TOPLAM

13.328.384

6.297.891

5.219.531

 

 

4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan FazlasıKamuya Ait Olan İşletmeci Kuruluşlar

280.420

1.135.362

-607.159

 
Genel Toplam 13.608.804 7.433.252 4.612.372  
     

 

AA