Advertisement

Hazine Müsteşarlığının 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığına göre, stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikaları çerçevesinde, 2017 yılında borçlanma, ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılacak.

Hazine Müsteşarlığının 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığında, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için planlanan faaliyet ve projelerine yer verildi.

Buna göre, 2017'de geçmiş yıllarda olduğu gibi yurt içindeki ve yurt dışındaki ekonomik koşullarla piyasa gelişmeleri değerlendirilerek, borç yönetiminin orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verebilir bir borçlanma politikası izlenecek.

Bu bağlamda, finansman ihtiyaçlarının iç ve dış piyasa koşullarıyla maliyet unsurları göz önüne alınarak, makul bir risk düzeyi çerçevesinde orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle karşılanması ilkesi, borç yönetimi uygulamalarında da temel alınmaya devam edilecek.

Hazinenin mali varlık ve yükümlülüklerinin etkin bir biçimde yönetilmesi ve söz konusu varlık ve yükümlülüklerin yapısının şoklara karşı güçlendirilmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana uygulanmakta olan stratejik ölçütlere dayalı uygulamalar sürdürülecek.

Stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikaları çerçevesinde, 2017 yılında borçlanma, ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılacak.

Kitapçıkta, iç borçlanmada sabit faizli enstrümanlara ağırlık verilmesi, ortalama vadenin piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uzatılması ve güçlü nakit rezervi tutulmasıyla Hazinenin maruz kalabileceği kur, faiz ve likidite risklerinin etkin biçimde yönetilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Devlet borçlarına ilişkin faiz, anapara, genel gider ve benzeri yükümlülüklerin tam ve düzenli olarak kayıt altına alınması ve bu yükümlülüklerin tam ve zamanında ifasının borçlanmanın sürdürülebilirliği açısından birinci derecede önem arzettiği vurgulanan kitapçıkta, kamu haznedarlığı uygulaması ve nakit yönetimi kapsamında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edileceği bildirildi.

- Stajyer Hazine kontrolörü alınacak

Hazinenin bütçe tasarı kitapçığında, Hazine Kontrolörleri Kurulunun, Avrupa Konseyi'nin 2007-2013 döneminde AB'den sağlanan fonların yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğini denetlemek üzere görevlendirildiği de belirtilerek, 2017 yılında IPA I. Döneme ilişkin yapılacak denetimlerde çok sayıda yurt içi seyahat gerçekleştireceği kaydedildi.

Bu seyahatlerin özellikle 3. 4. ve 5. bileşen olan kırsal kalkınma (IPARD) alanında yoğun olmasının beklendiği vurgulanan kitapçıkta, "Denetim otoritesi sıfatıyla, AB üye ülkelerinde toplantılar, seminerler ve ortak denetim programlarının yürütülmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ülkemizle yakın ekonomik ve diplomatik bağları olan ve AB adaylık sürecinde benzer süreçlerden geçmekte olduğumuz Balkan ülkeleriyle, AB fonlarının denetimi başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlardan sağlanan dış yardım ve kredilerin bağımsız denetim alanındaki tecrübelerin paylaşılacağı 2-3 günlük, 2 adet konferans ve çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır." denildi.

2017-2018-2019 yıllarında 6'şar stajyer hazine kontrolörü alımının planlandığı belirtildi.

AA