Advertisement

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan sorunun giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Anayasa Mahkemesi iptal kararından önce aylık bağlananlar ile emekli ikramiyesini almadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine 30 yıllık hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiye ödemesi yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan yargısal ihtilafların çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstehak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkat alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7 bin 500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar yeni hesaplamaya göre ödenecek. Mahkemelerce, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

- Denizcilik sektörüne istisnalar

İşlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin Damga Vergisi istisnası kapsamına alınırken, uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi istisnası yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin harç istisnası kapsamına alınırken, uluslararası taşımacılığa ilişkin harç istisnası yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde düzenleniyor.

Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırılıyor.

- Para Politikası Kurulu toplantılarına düzenleme

Tasarıya göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları başkanın çağrısı üzerine yılda en az 8 defa toplanacak. Toplantılar Ankara'da yapılacak, lüzumu halinde ise başka bir yerde kurul toplanabilecek. Kurulu, başkanın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılacak, gündem başkanca düzenlenecek, üyelerin gündem dışı görüşülmesini istedikleri hususlar, başkanın da katılması halinde aynı toplantıda gündeme alınarak görüşülecek, aksi takdirde bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verilebilecek.

Kurul, üyelerin en az üçte ikisinin katılmasıyla toplanacak ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verecek. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılacak.


Tasarıyla,; Sosyal Hizmetler Kanunu'na ek maddeyle hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte ikisini geçtiği halde evde bakım yardımlarından faydalananlara yapılan yersiz ödemeler, söz konusu sınır hangi oranda aşıldıysa yine aynı oranda geri alınacak.

- KDV'de değişiklik

Tasarı, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor. Buna göre, araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamalarında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna tutulacak.

Belediyeler ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri, katma değer vergisine tabi tutulmayacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddelerle belediyeler ve il özel idareleri tarafından yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacak. Bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalar feragatla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecek.

Taşınmaz satışlarına ilişkin olarak belediyeler ve il özel idarelerince beyan edilen ancak Hazineye ödenmeyen katma değer vergisi, bu idarelerden taşınmaz satın alanlara iade edilmeyecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Tutarı ne olursa olsun, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayiinde ve sadece 2017 yılındaki yatırım harcamaları kapsamında gerçekleştirilecek inşaat işleri nedeniyle yüklenilecek ve indirim yoluyla telafi edilemeyecek katma değer vergisi iade edilecek.

Tasarıya göre, 50 milyon Türk Lirası ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanlara, yılın altı aylık dilimlerinde yüklenilen katma değer vergisi, altı ayı takip eden bir yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen katma değer vergisi ise ertesi yıl iade edilecek. Bu kapsamda yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecek.


AA