Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), görevde yükselme ve unvan değişikliği şartlarında bazı düzenlemeler yaptı.

SPK'nın, "Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazetede yayımlandı.

4 Nisan 2014 tarih ve 28962 sayılı yönetmelik madde 4'te "Müdür kadrosuna atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı" ibaresi yeni yönetmelikle "Bu yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan "yazılı sınavı" ibaresi, değişiklikle "yazılı ve sözlü sınavı” oldu.

Önceki yönetmeliğin 5'inci maddesinden sonra gelmek üzere "Sınav Şartı" madde 5/A eklendi. Buna göre görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekecek.

Aynı yönetmeliğin 11'inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "yetmiş" ibaresi "altmış" olarak değiştirildi ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu yönetmeliğin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müdür kadrosuna atanacaklardan yazılı" ibaresi "Yazılı" şeklinde değiştirildi.

İlgili yönetmelikte madde 13'te "Başarı puanı, müdür kadrosuna atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurulun intranet sayfasında ilan edilir" ibaresi de "Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurul intranet veya internet sayfasında ilan edilir" şeklinde güncellendi.

Yeni değişiklikle 15'inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere" ibaresi ve "yazılı" ibaresi ile "Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır" ifadesi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ise "Unvan değişikliği yazılı sınavları, başkanca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurulda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz."şeklinde değiştirildi.

AA