Advertisement

Tasarıyla, Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu ortadan kalkacak.

Zeytinlik sahalarda her çeşit hayvan otlatılması yasak olacak. Zeytinliklerde hayvan otlatanlara 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek.

Ancak, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilecek. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecek.

Bu sahalarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile tarımsal işletmelerin yapımı ve işletilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine bağlı olacak.

Madde kapsamında yatırımları yapanlar bu faaliyetlerini izin amacına uygun, çevre ve zeytinlik sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütmekle, oluşabilecek zararı telafi etmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlü olacak.

İzin verilen yatırımlara ait sahalar hariç zeytinlik sahalar daraltılamayacak. Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olacak.

Tasarıyla, yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt sistemi getiriliyor.

Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri, elektronik ortamda olacak, beyannamelerin elden veya posta ile gönderme zorunluluğu kaldırılacak.

Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine, süresinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için verilen idari para cezası kesilecek.

Sanayi işletmelerinden, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi siciline kaydolmayıp, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

- Vergilerden muafiyet

İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak.

Yine bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri, bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri, harçlardan muaf olacak.

İşletmelerin bu alanlardaki binaları, emlak vergisinden istisna tutulacak.

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi olarak emlak vergisi muafiyeti getirildiği için kanunda yer alan benzer mahiyetteki geçici muafiyetler kaldırılacak.

- 75 yaşına kadar uzatılabilecek

YÖK, üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalar yapacak ve bu konuda karar verecek.

YÖK tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yükseköğretim kurumlarında, görevlerinde kalmalarında yarar görülenlerin yaş hadleri, birer yıllık sürelerle 75 yaşına kadar uzatılabilecek.

Organize sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgesi veya devlet üniversitelerince kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere eğitim desteği yapılabilecek.

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin kullandırılmasında, proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın belirlenecek miktarlarda burs verilecek.

-Teknoloji transfer ofisleri kuruluyor

Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.

Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilecek. Ofiste, işçi ve yabancı uyruklu personel çalıştırılabilecek.

Ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler için Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Devlet üniversitelerinde fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere, 1 yıl süreyle ücretli izin verilebilecek. İkinci defa ücretli izin alabilecek ancak bunun için iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari 6 yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapacak.

Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7 yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla 3 yıl süreyle sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilecek.

- Yükseköğretim Kalite Kurulu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç, dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri, bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları içerecek.

İdari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak. Kurul, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapacak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütecek.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 13 üyeden oluşacak. Kurulda, YÖK Genel Kurulunca ve Üniversitelerarası Kurulca seçilen 3'er, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, TOBB ve öğrencileri temsilen birer kişi yer alacak.

Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu, yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturulacak, geliştirecek, buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanmasına yönelik süreçlerde öneride bulunacak.

Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu, meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.

YÖK, 1 Ocak 2023'e kadar, devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri lisans öğrencilerinin, öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, bu bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla veya belirli fakülte ya da bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkili olacak.

Uygulamalı eğitimleri süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i ücret olarak ödenecek. Uygulamalı eğitim ücretlerini karşılamak üzere ihtiyaç duyulan kaynak, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Yükseköğretim Kurulu hesabına ödenen ve Yükseköğrenim Kurulu bütçesine gelir ve ödenek kaydedilerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılmak suretiyle karşılanacak.

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılacak.

- Belediyelere kısıtlama

Mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi sitesi ve teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu kararlarda değişiklik yapılması Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne tabi olacak. Bu düzenlemeyle, OSB'lerde yatırım için parsel bulunmasına rağmen yerel idarelerin sanayi alanı üretmelerinin ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tasarıyla Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki "staj" tanımı değiştiriliyor. Buna göre yükseköğretim kurumlarında verilen her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı ders staj kapsamında sayılmayacak.

- Kıyı dolgu alanlarına sağlık ve endüstri tesisi

Kıyı dolgu alanlarda Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere sağlık tesisleri ile alternatif alan bulunmaması durumunda Endüstri Bölgeleri Kanunu'na göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgeleri Bakanlar Kurulu kararıyla kurulabilecek.

Kıyı dolgu alanlarda doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Bakanlık, ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceleyecek. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanacak. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanacak. Ancak Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ile Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar söz konusu kanunlara göre tasdik edilecek. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacak. Bu araziler devletin hüküm ve tasarrufu altında olacak, özel mülkiyet konusu olamayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, söz konusu işletmelere verilecek destekler için belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda erken ödeme yapmak; destek politikalarının tasarım süreçlerinde faydalanılmak ve sunulan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait bu hususlara ilişkin her türlü bilgi ve veriyi almak ve analiz etmekle görevli olacak.

- KOSGEB aidatları

KOSGEB hesaplarına yatırılan aidat tutarları yıllık safi gelir üzerinden alınacak. Ödenen aidat tutarlarının tespitine ilişkin kanıtlayıcı belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarca KOSGEB'e gönderilecek. Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Söz konusu kanıtlayıcı belgeleri zamanında göndermeyenler hakkında 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Organize sanayi bölgeleri müteşebbis heyetlerince yapılan arsa satış hasılatlarından yüzde 1 pay ayrılması yürürlükten kaldırılacak.

- Sanayi bölgelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması

Mera Kanunu'nda yapılan değişiklikle, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve münferit sanayi işletmelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı ilgili müdürlüğün talebi, Mera Komisyonunun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilecek.

Mera vasfının değiştirilmesi durumunda ödenecek ot bedelinden muaf olunacak.

- OSB ile ilgili düzenlemeler

OSB yer seçimleri kararlarında komisyondaki herhangi bir kurum ve kuruluşun olumsuz görüş vermesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek.

OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması halinde bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviğine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecek. Diğer illerde ise harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle OSB'lere satılacak.

TOKİ mülkiyetinde bulunan stok araziler ise ilgili mevzuatına göre OSB tüzel kişiliğine tapuda devredilirken Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'da belirtilen şerh tapuya işlenmeyecek.

Seçilen alanda özel mülkiyette olan araziler bulunması halinde bu araziler rızaen satın alma veya kamulaştırma yoluyla iktisap edilecek.

Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde yapılacak.

Yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, TOBB Kanunu'na göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması halinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilecek. OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vali tarafından imzalanmış kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanacak. Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri OSB müteşebbis heyetine katılım sağlayabilecek.

OSB kuruluşunda, TOBB Kanunu'na göre kurulan odanın yer alması zorunlu olacak.

İhtisas OSB'lerde konuyla ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin temsilcileri, talepleri halinde müteşebbis heyete dahil edilecek.

Tüzel kişilik kazanan OSB'lerden, kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kamulaştırma işlemlerine başlayıp, 2 yıl içerisinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde bedeli ödemeyen OSB'lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak resen terkin edilebilecek.

OSB alanında Sağlık Bakanlığınca öngörülen sağlık koruma bandı bırakılacak. Ortak kullanım alanları, OSB büyüklüğünün yüzde 8'inden az; hizmet ve destek alanları ise OSB büyüklüğünün yüzde 10'undan fazla olamayacak. OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak ve Bakanlık tarafından onaylanacak.

OSB'lerde plan bütünlüğünü bozmayacak konumda yer alan taşınmazlar bakanlık tarafından OSB sınırları dışına çıkarılabilecek. OSB tüzel kişiliği, OSB'nin mevzuata ve imar planına uygun yapılaşmasından sorumlu olacak. Ruhsatsız veya ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar hakkında ilgili idarece tesis edilen işlemler ilgili OSB ve Bakanlığa bildirilecek. Yıkım, Bakanlık talimatı ile OSB tarafından yapılacak.


AA