Advertisement

7020 sayılı Kanun kapsamında, 31 Mart 2017'den önceki gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasından yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran'a kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 31 Mart 2017 tarihinden önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Bakanlığa bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlığın "7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeni̇den Yapılandırılmasına İlişkin Tebli̇ğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kesinleşmiş alacaklara ilişkin esasların belirlendiği tebliğe göre, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak.

Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi, ek tahakkuk ve para cezası kararları itibarıyla yapılacak. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile gerçekleştirilebilecek. Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular ise her para cezası kararı için ayrı ayrı yapılacak.

İlk taksit 31 Temmuz'a kadar ödenecek

Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitler ise bunu takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek.

Taksitlerin son günü resmi tatile rastlarsa süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik verilmesi halinde, bu tutarların son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla yatırılması şartıyla kanun hükümlerinden yararlanılabilecek.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da eksik verilen diğer taksitlerin belirtilen şekilde yatırılmaması halinde kanun hükümlerinden yararlanılamayacak. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi de hakkın kullanılamamasına yol açacak. Bu hükümler taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacak.

Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespitiyle Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasına ilişkin usullerin yer aldığı tebliğle, kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarların, peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün olacak.

Alacağın tamamının ilk taksit süresinde peşin ödenmesi halinde, bu tutarlara 27 Mayıs 2017 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Borçluların başvuru sırasında taksitli ödeme için 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit seçeneklerinden birini tercih etmeleri zorunlu olacak.

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

AA