Advertisement

Olağanüstü (OHAL) kapsamında bazı kanunlara ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı 691 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Haziran'da toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 691 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK hükümleri kapsamında, Harita Genel Komutanlığı Kanunu'na "düşey engel bilgileri" başlıklı madde eklendi.

Buna göre, uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak veya kaldırılacak yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere ilişkin bilgiler, bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilecek.

Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Komutanlığına gönderilmesinden sorumlu olacak. Harita Genel Komutanlığı bu bilgileri elektronik ortamda yayınlayacak.

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

İzinliler hariç yurt dışında üç günü geçirenler firari sayılacak

Yayımlanan KHK'da, Askerlik Kanunu'na eklenen madde de yer aldı.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil Askerlik Kanunu'nda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacak.

KHK ile Askeri Ceza Kanunu'nun "Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları" başlıklı 67'nci maddesi yeniden düzenlendi.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasının ilk bendi "İzinli olduğu durumlar hariç, ülke sınırları dışında üç günü geçirenler." şeklinde değiştirildi. Buna göre bu askerler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

691 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Subay Sicil" ibaresi "Yüksek Askeri Şura" şeklinde değiştirildi. Aynı kanunun "yönetmelik" başlıklı 57'nci maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Zararların tazmini amacıyla tedbir konulması

Yayımlanan KHK ile Terörle Mücadele Kanunu'nun "Zararların tazmini amacıyla tedbir konulması" başlıklı 20/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir yıl" ibaresi "iki yıl" şeklinde değiştirildi ve aynı maddeye yeni fıkra eklendi.

Buna göre, birinci fıkra kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla açılan davalarda, davalının adres kayıt sisteminde adresinin bulunmaması veya bulunup da tebligata elverişli olmaması halinde, mahkemece, dava dilekçesinin özeti tirajı, 50 binin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri vasıtasıyla ilan edilecek.

Yapılacak ilanda davalının bir ay içinde yurt içinde tebligata elverişli bir adres veya Tebligat Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmemesi ya da davada kendisini avukatla temsil ettirmemesi halinde, yargılamaya yokluğunda devam edilecek, yargılama aşamalarında başka tebligat yapılmayarak hüküm verilecek ve hükmün de aynı usulle tebliğ edileceği ihtar edilecek.

Adresi yabancı ülkede bulunan davalıya çıkarılacak tebligatta, bu fıkrada belirtilen ilanda yer alan hususlarla yabancı ülke adresine bir daha tebligat yapılmayacağı ihtarına yer verilecek.

Birinci fıkra kapsamında açılan davaların kısmen veya tamamen reddi halinde, davacı aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmolunacak ancak belirlenen ücret dava değerini geçmeyecek.

Değişiklik hükümleri

KHK ile 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ek birinci maddesinin birinci fıkrasına "Jandarma Genel Komutanlığı" ibaresinden önce "Emniyet Genel Müdürlüğü" ibaresi eklendi.

Yayımlanan KHK ile ayrıca Noterlik Kanununun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına "olanlar" ibaresinden sonra "ile terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı bulunanlar" ibaresi eklendi.

Arabulucu ve bilirkişi olma şartlarına düzenleme

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile arabuluculuk ve bilirkişilik yapacak kişilerin seçiminde yeni şartlar aranacak.

Buna göre, 7 Haziran 2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 20'nci maddesinin ikinci fıkrası (ç) bendinden sonra gelmek üzere, "Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak" şeklinde (d) bendi eklendi. Mevcut (d) bendi (e) bendi şeklinde sıralandı.

Ayrıca, 3 Kasım 2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere "Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak" şeklinde (b) bendi eklendi ve diğer bentler de buna göre dizildi.

AA