Advertisement

Kamu İhale Kurulu kararları kapsamında sözleşme uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları sonucunda yerine getirilecek esaslar belirlendi.

Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda, idare tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı olması halinde, idarece ihale uygulama yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli sözleşmeye davet edilecek.

Bu isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek idareye yazılı olarak başvurması durumunda, mevcut sözleşme feshedilerek tasfiye sürecinin tamamlanmasını müteakip bu istekli ile sözleşme imzalanacak.

Söz konusu istekli tarafından sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap verilmesi, süresi içinde sözleşme imzalamaya gelinmemesi veya ihale uygulama yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere uygun belgelerin sunulmaması hallerinde, mevcut yüklenici ile imzalanmış sözleşme idarece feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilecek.

Tebliğ ile ayrıca, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesaplamalarında formül bileşenlerinin tanımında değişikliğe gidildi.

- Yabancı resmi belgelerdeki tasdik işlemleri

Öte yandan danışmanlık, hizmet ve mal alımı, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde de yabancı resmi belgelerde gerekli tasdik işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve sözleşme kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olacak.

Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılacak.

AA