Advertisement

Kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri, Türkiye’de yerleşik kişilerce yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecek.

Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara göre, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri, Türkiye’de yerleşik kişilerce yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecek.

Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların dış ticaret rejimi esasları dahilinde Türkiyeye ithali ve ihracı serbest olacak. Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi yeterli olacak, ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri uygulamayacak. Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracatında ilgililerin talebi durumunda, 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar", "2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ" ile "2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı" ve bunlara dayanılarak yayımlanan düzenlemeler uygulanabilecek.

Söz konusu talepleri inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkili olacak. Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacak. Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde borsaya teslim etmek zorunda olacak.

Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbest olacak.