Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeli̇ği̇'nde deği̇şi̇kli̇k yapılmasına dai̇r yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 4'üncü maddesine, "Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı Kanun'un 42'nci maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle ve 43'üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere artırılması suretiyle ödenir." fıkrası eklendi.

Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasına, "4857 sayılı Kanun'un 42'nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43'üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz." bendi eklendi.

Aynı yönetmeliğin, "Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır." şeklindeki 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir."

Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yönetmeliğin 4'üncü maddesine "Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi, günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir" fıkrası eklendi.

Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına "Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz, denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir" cümlesi eklendi.

Ayrıca yönetmeliğin fazla çalışmanın belgelenmesini içeren 10'uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.

AA