Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Gelecek 3 yıllık dönemde ekonomi politikasının temel amacı; makro ekonomik istikrarı korumak, mali disiplini sürdürmek, cari dengeyi iyileştirmek, enflasyonu düşürmek, büyümeyi hızlandırmak, istihdamı artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek olacak.

Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) 2018-2020 dönemini kapsayan "Orta Vadeli Mali Plan"a (OVMP) ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu olarak, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleri, hedef, açık ve borçlanma durumuyla kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak YPK tarafından karara bağlandı.

Planda, 2018-2020 döneminde ekonomi politikasının temel amacı; makro ekonomik istikrarı korumak, mali disiplini sürdürmek, cari dengeyi iyileştirmek, enflasyonu düşürmek, büyümeyi hızlandırmak, istihdamı artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek olarak belirtildi.

Aynı dönemde orta vadede nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, yatırım ve ihracata dayalı bir büyüme yapısı hedeflendi. Bu dönemde, büyümenin ve istihdamın niceliğiyle kalitesinin artmasına hizmet edecek politika ve tedbirlerin uygulanması temel öncelik olacak.

- Maliye politikası, para politikası hedefleriyle uyumlu olacak

Bu dönemde maliye politikası, temel amaç ve önceliklerle birlikte para politikası hedefleriyle uyumlu olacak, ekonomik istikrarın korunmasına, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, cari açığın sürdürülebilir düzeyde tutulmasına, yurt içi tasarrufların artırılması ve yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacak.

Söz konusu 3 yıllık dönemde, kamu harcama ve gelirlerinin milli gelir içindeki payı sınırlandırılacak ve etkinliği artırılacak. Kamu gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı artırılarak, sağlıklı ve sürekli kaynaklardan kamu geliri elde edilecek. Kamu kesimi borçlanma gereği kontrol altında tutulacak, maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması sağlanacak.

OVMP'ye dayalı hazırlanacak 2018-2020 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini ve etkili, ekonomik, verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

- Harcamalar büyümeyi destekleyecek

Plan döneminde, yapısal reformların mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmasına devam edilecek. Mevcut harcama programları gözden geçirilecek, önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacak. Harcamalar, özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecek.

Kamu idareleri, OVP ve OVMP'de yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2018, 2019 ve 2020 yılları için bütçe tekliflerini sunacak.

Bütçenin, 2018 yılında 65 milyar 924 milyon lira açık vermesi beklenirken, bütçe giderlerinin 762 milyar 753 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise net 696 milyar 829 milyon lira olması öngörülüyor.

Planda, gelecek 3 yılı kapsayan dönemde merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider tahminlerinin belirlenmesinde Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen makro ekonomik göstergeler esas alındı.

Plana göre, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 65 milyar 924 milyon lira olması öngörülüyor. Söz konusu bütçe açığının 2019'da 73 milyar 240 milyon lira, 2020'de 70 milyar 537 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2018 ve 2019 için yüzde 1,9 olması planlanırken, 2020'de de yüzde 1,6'ya gerilemesi öngörülüyor.

Gelecek yıl için 5 milyar 776 milyon lira olarak belirlenen faiz dışı fazlaya ilişkin tahminin, 2019 yılında 11 milyar 760 milyon liraya, 2020 yılında da 25 milyar 463 milyon liraya yükselmesi bekleniyor. Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı ise 2018 yılı için yüzde 0,2, 2019 için yüzde 0,3, 2020 yılı için de yüzde 0,6 olarak hesaplandı.

- Merkezi yönetim bütçe gelir ve giderleri

Plandaki tahminlere göre, bütçe giderleri 2018 yılında 762 milyar 753 milyon lira, 2019'da 838 milyar 499 milyon lira, 2020'de 912 milyar 885 milyon lira olacak.

Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 696 milyar 829 milyon lira, 2019'da 765 milyar 260 milyon lira, 2020'de de 842 milyar 348 milyon lira düzeyinde gerçekleşecek. Aynı yıllar itibarıyla sırasıyla net 599 milyar 425 milyon lira, 663 milyar 872 milyon lira ve 730 milyar 542 milyon lira vergi geliri elde edilecek.

Bu arada, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranının da 2018 yılında yüzde 28,5, 2019'da yüzde 28, 2020'de de yüzde 27,5 olması hedefleniyor.

- Faiz dışı giderler

Orta Vadeli Mali Plana göre, faiz dışı giderler 2018 yılında 691 milyar 53 milyon lira, 2019 yılında 753 milyar 499 milyon lira ve 2020 yılında da 816 milyar 885 milyon lira olacak.

Faiz dışı giderlerin GSYH'ye oranı ise 2018 yılı için yüzde 20,1, 2019 için yüzde 19,5, 2020 yılı için yüzde 18,9 olarak belirlendi.

Gelecek yıl merkezi yönetim bütçesi gelirlerinin GSYH'ye oranının da 2018'de yüzde 20,2, 2019'da yüzde 19,8, 2020'de de yüzde 19,5 olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlayacak ve 10 Ekim'e kadar kesinleşen bütçe tasarılarını Maliye Bakanlığına gönderecek.

AA