Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Ekonomi Bakanlığı'nca, TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Söz konusu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yapılan değişiklik şöyle:

"(1) Genel kurul, yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5 bin ABD dolarının (5.000 ABD doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder. Üye sayısı 50’nin altında olan birliklerde bu fıkrada belirtilen 5 bin ABD doları (5 bin ABD doları dahil) şartı aranmaz. Hizmet ihracatının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar TİM’in görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir.

(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile katılım bildirim yazısını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir. (6) Olağan genel kurul, her yılın Nisan ayı içerisinde toplanır. Ayrıca genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı veya genel kurula katılma hakkını haiz birlik üyelerinden en az üçte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içerisinde toplantının yapılmasını teminen yönetim kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır."

Aynı Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası da kuruluş, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına çağrının, yurt çapında yayımlanan tirajı en yüksek 7 gazeteden birinde ilan verilmek, internet sitesinde duyurulmak ve üyelere elektronik posta gönderilmek suretiyle yapılacağı, ayrıca gerekli görülmesi halinde üyelere mektup veya faks ile bildirim yapılabileceği, çağrının toplantı tarihinden en az 25 gün önce gündemle birlikte yapılması gerekeceği, olağanüstü genel kurul toplantısına çağrının bu süre içerisinde yönetim kurulunca yapılmaması halinde çağrının bu sürenin dolmasını müteakip 7 gün içinde Genel Sekreterlik tarafından yapılacağı şeklinde değiştirildi.

Bazı fıkralarında da değişikliğe gidilen söz konusu yönetmelik, yürürlüğe girdi.

Bu arada, TİM ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı.

Haberturk.com