Advertisement

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları belirlendi.

Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 700 lira ile 515 bin lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı 515 bin lira ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne yönelik olacak.

Özel bütçeli idareler için avans sınırları bin 350 lira ile 970 bin lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak. En yüksek avans sınırı 970 bin lira ile kuruluş merkezlerinde olmak üzere Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine yönelik olarak belirledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, dış temsilcilikler, askeri daire mutemetleri için avans sınırları 4 bin lira ile 390 bin lira arasında değişecek. 

Kasa işlemleri

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı, merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri için bin 700 lira, diğer muhasebe birimlerinde 970 lira olacak.

Ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet Dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami Türk lirası tutarı, vergi daireleri için 2 bin 600 lira, Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri için 17 bin lira, vergi daireleri hariç diğer muhasebe birimleri için 9 bin 700 lira oldu.

Ödemelerde ilgilileri tarafından kaybedilen alındılarda ilan gerektirmeyen parasal sınır 970 lira olarak belirlendi.

Özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır 63 bin lira oldu.

Kanuni faiz ve temerrüt faizleri

Yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2017'den itibaren kanuni faiz oranı ve temerrüt faizi sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9 ve ticari işlerde yüzde 9,75 olarak uygulanacak.

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayıyla kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler, 5 bin lira ile 24 bin lira olarak tatbik edilecek. Söz konusu tutarlar kuruluş merkezleriyle büyükşehir belediyesi bulunan illerde 3 kat olacak.

AA