Advertisement

Yatırım hedefleri doğrultusunda hazırlanan "2018 Yılı Yatırım Programı"nda proje tutarı 804,6 milyar lira, 2017 sonu kümülatif harcaması 308,2 milyar lira, 2018 ödeneği ise 88 milyar lira olan 3 bin 212 proje yer aldı.

2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, program, Onuncu Kalkınma Planı'nda, 2018-2020 Orta Vadeli Programı'nda ve 2018 Yılı Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Yatırım programında proje tutarı 804,6 milyar lira, 2017 sonu kümülatif harcaması 308,2 milyar lira, 2018 ödeneği ise 88 milyar lira olan 3 bin 212 proje yer aldı.

2018 Yılı Yatırım Programı'nda, genel bütçe kapsamındaki kamu i̇dareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu i̇dareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki i̇ktisadi devlet teşekkülleri ve kamu i̇ktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

Yatırım projeleri, "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edildi. Her proje için proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2017 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2018 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

2018 Yılı Yatırım Programı, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması sürecinde TBMM tarafından yapılan değişiklikleri kapsıyor.

Kuruluşların 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar, kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2018 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirildi. Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım ödeneklerine, yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri ile şehir hastanelerinin kira ödemeleri dahil edilmedi.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2018 Yılı Yatırım Programı'nda yer verildi.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda "Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)" kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 900 milyon lira ödenek tahsis edildi. Yatırım programı toplamına dahil olmayan ödeneğin kullanımı, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il ve ilçe bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacak.

Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'ndaki hükümlere tabi olmayacak.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 719 milyon 270 bin lira ödenek tahsis edildi.

Söz konusu ödenek yatırım programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kararlaştırılacak.