Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tebliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

" Fon, Kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri ile gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır. Bununla birlikte, fon, tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur."

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise fonların, varlık, hak ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamayacağı belirtilerek, yapacağı işler şöyle sıralandı:

"Gayrimenkul yatırımları, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, 18'inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gayrimenkul projeleri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçları, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az yüzde 75’i yurt içi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları, diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma payları, portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklar, gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi alacakları.

Diğer yatırımlar, özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları, Vadeli mevduat ve katılma hesabı, yatırım fonu katılma payları, repo ve ters repo işlemleri ile vaad sözleşmeleri, kira sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, Takasbank para piyasası işlemleri ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.”

Diğer bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle fonların uyacağı kurallar ve sınırlarını belirleyen Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.