Advertisement

Akbank tarafından KAP'a yapılan açıklamada şirketin 10 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde sermayesini 4 milyar TL'den 5,2 milyar TL'ye çıkarma kararı aldığı belirtildi. 

Sermayenin tamamı bedelli olarak artırılacak

 
 
 
 
 

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 05 Aralık 2018 tarihli kararı ile;

 

1. Akbank T.A.Ş. ("Banka") Ana Sözleşmesi'nin 9. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 10.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.000.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 30 oranında artırılarak 5.200.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. Artırılan 1.200.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 120.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,025 Türk Lirası fiyattan (toplam 1 Türk Lirası nominal değerli bir lot pay için 2,5 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

4. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların Banka Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği şekilde "Borsada işlem gören" veya "borsada işlem görmeyen" nitelikte oluşturulmasına ilişkin olarak Banka Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin en az 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

7. Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin, 05.12.2018 tarihli satın alma taahhüdü kapsamında, kalan payların 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,

8. Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına,

9. İşbu karar kapsamında yürütülecek tüm işlemler için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

 

karar verilmiştir.

 

Sermaye artırımına ilişkin sunumumuza web sayfamızda yer verilecektir.

 

İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bankamız tarafından alınan 28 Kasım 2018 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.

 

Söz konusu erteleme; erteleme kararının alındığı tarihte henüz Yönetim Kurulu Kararı'nın alınmamış olması, Bankamızın sermayesinin yukarıda belirtildiği şekilde artırılması planlanmakla birlikte, sermaye artırımının esasları, yatırımcı iletişimi ve zamanlaması ile ilgili çalışmalara devam edilmesi, dolayısıyla bu aşamada kamuya açıklama yapılması halinde yatırımcılar için eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapılmamış olacağından, yanıltıcı ve spekülatif hareketlere yol açılmaması, sonuç olarak yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır.