Advertisement

ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti. Değişiklikle, faktoring ve finansman şirketlerinin ödenmiş sermayelerinin 7,5 milyon liradan az olamayacağı hükmü getirildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, ödenmiş sermayelerinin faktoring ve finansman şirketleri için 7,5 milyon liradan az olmayacağı hüküm altına alındı. Daha önceki yönetmelikte bu rakam 5 milyon lira olarak belirlenmişti.

Kuruma faaliyet izni başvurusunda bulunmak için şirket kurucularınca taahhüt edilen sermayenin, asgari sermaye tutarına kadar olan kısmının tamamen ve nakden ödenmiş olması koşulu da getirildi.

Yönetmelikte, genel müdürün, bulunmadığı hallerde vekilinin, şirketlerin yönetim kurulunun doğal üyesi olduğu belirtildi.

Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla önceden genel bir sözleşme yapacakları ifade edilen yönetmelikte, finansman şirketlerince açılan kredilerin, genel sözleşmedeki esaslara göre tüketicinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeneceği ancak kredi geri ödemelerinin adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılacağı kaydedildi. Yönetmelikte, Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca konut finansmanı faaliyetlerinin bu hükmün dışında olduğu belirtildi.

Finansal kiralama sözleşmesine konu gayrimenkullerin, kiralayanın tüm riskinin tasfiye edildiğine ilişkin tarafların anlaşması şartıyla, iki yıldan kısa olmamak üzere dört yıllık asgari sürenin dolması beklenmeksizin kiracıya devri mümkün olacağı hüküm altına alındı.

''Şirketlerin yapamayacakları iş ve işlemler'' başlıklı maddenin şirketlerin ''teminat mektubu veremeyeceklerine'' ilişkin maddesi belirtilen hususlara ilave olarak, ''faktoring şirketlerinin kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları satın alamayacakları veya tahsilini üstlenemeyecekleri'' şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte, faktoring ve finansman şirketlerinin asgari özkaynak tutarının belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarından az olamayacağı, asgari özkaynak tutarı bu tutarın altına düşen şirketlerin, bir yıl içinde özkaynaklarını bu tutara yükseltecekleri ifade edildi.

Yönetmelik değişikliğine göre, şirketlerin genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tabloları, Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen ilke ve esaslar çerçevesinde ve bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca denetlenecek. Şirketlerin yıl sonu bağımsız denetim sözleşmelerinin ilgili yılın Ekim ayının sonuna kadar, bağımsız denetim raporlarının ise takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Kuruma gönderilmesi zorunlu olacak.

Yönetmeliğe göre, faaliyet izni iptal edilenler bu yönetmelikte belirtilen faaliyetlerle iştigal edemeyecek, ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde söz konusu işlerle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamayacak.

Şirketler, şirketlerin durumlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar yönetmeliğin ödenmiş sermaye, ''genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili şirketlerin yönetim kurulunun doğal üyesidir'' ve asgari özkaynak tutarına ilişkin hükümlerine uygun hale getirecekler.

Öte yandan, BDDK'nın Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.