Advertisement

Bankalar, teminat mektupları, kabul kredileri, akreditif taahhütleri, cirolar, menkul kıymet ihracında satın alma garantileri, faktoring garantileri, diğer garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamı, özkaynağın 10 katını aşıyorsa, standart nitelikli tüm gayrinakdi kredileri için genel karşılık oranını binde 3 uygulayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören düzenlemesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Genel karşılıklarla ilgili maddede yapılan düzenlemeye göre, teminat mektupları, kabul kredileri, akreditif taahhütleri, cirolar, menkul kıymet ihracında satın alma garantileri, faktoring garantileri, diğer garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamı, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan özkaynağın 10 katını aşan bankalar, standart nitelikli tüm gayrinakdi kredileri için genel karşılık oranını binde üç olarak uygulayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bu orana bağlı olmaksızın sermaye yeterliliği standart oranını dikkate alarak aynı ya da daha yüksek bir oranda genel karşılık ayrılmasını zorunlu tutabilecek.

Yönetmeliğe göre, bankalar, standart nitelikli nakdi kredileri toplamının yüzde 1'i ve teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde 2'si oranında; yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yüzde 2'si ve teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde 4'ü oranında genel karşılık ayırıyorlar.-SINIFLANDIRMADA DÜZENLEME-Bankaların, kredilerini ve diğer alacaklarını, tahsil kabiliyetine ve borçluların kredi değerliliğine göre, yönetmelikte belirtilen gruplar itibariyle sınıflandırarak izlemeleri gerekiyor.

Sınıflandırmayla ilgili maddede ''standart nitelikli krediler ve diğer alacaklar'' başlıklı birinci grup ile ''yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar'' başlıklı ikinci grubun ardından gelmek üzere eklemeler yapıldı.

Buna göre, bankaların kredi ve diğer alacaklarından birinci grup içinde izlenenlerin gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecek. Ancak, yapılan değişikliğin sözleşmede öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olması halinde ilgili kredi ve diğer alacaklar için yönetmelikte belirlenen oranın 5 katından aşağı olmamak üzere genel kredi karşılığı ayrılacak ve belirtilen nitelikteki kredi ve diğer alacaklara ilişkin olarak yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda ödeme planında yapılan değişikliğin sayısına ve uzatılan ödeme süresine göre ayrı ayrı gruplandırma yapılarak bilgi verilecek.

Kredi müşterisinin aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin ikinci grupta ve diğerlerinin birinci grupta sınıflandırılmış olması durumunda, söz konusu kredi müşterisinin bankaya olan tüm borçları ikinci grupta sınıflandırılacak. Bankaların kredi ve diğer alacaklarından ikinci grup içinde izlenenlerin gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla, sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecek.

Ancak, yapılan değişikliğin sözleşmede öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olması halinde ilgili kredi ve diğer alacaklar için yönetmelikte belirlenen oranın 2,5 katından aşağı olmamak üzere genel kredi karşılığı ayrılacak ve belirtilen nitelikteki kredi ve diğer alacaklara ilişkin olarak yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda ödeme planında yapılan değişikliğin sayısına ve uzatılan ödeme süresine göre ayrı ayrı gruplandırma yapılarak bilgi verilecek.-KATILIM BANKALARINCA KULLANDIRILAN FONLAR VE DİĞER ALACAKLAR-Katılım bankalarınca kullandırılan fonlar ve diğer alacaklarla ilgili maddede yapılan değişiklikle, katılım bankaları, katılma hesabı sözleşmeleriyle tevsik edilmesi kaydıyla katılma hesaplarına dağıtılacak kar tutarlarının yüzde 5'ine kadar olan kısmını, katılma hesapları kaynaklı kredilere ilişkin terkin edilen alacaklardan yapılan tahsilatlar ile özel karşılıklar ve genel karşılıkların katılım payı iptallerini, özel ve genel karşılıklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu priminin katılma hesapları payına düşen kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere karşılık olarak ayırabilecek.

Daha önceki düzenlemede, katılım bankaları, katılma hesabı sözleşmeleri ile tevsik edilmesi kaydıyla katılma hesaplarına dağıtılacak kar tutarlarının binde 5'ine kadar olan kısmını, özel karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının karşılanmasında kullanmak üzere karşılık olarak ayırabiliyordu.

Kapat