Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışı teşkilatının kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışı teşkilatı, Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konulardaki gelişmeleri takip edecek, resmi veya özel kurumlarla temas, müzakere edecek ve sonuçları bakanlığa raporlayacak. İkili veya çok taraflı anlaşmalarla ilgili ön hazırlıkları yapacak, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütecek.

Yurt dışı teşkilatı çalışanları, görevli bulundukları dış temsilciliklerde gerçekleştirilecek karma ekonomik komisyon, yüksek düzeyli stratejik iş birliği çalışmalarına iştirak edecek, toplantılarda ele alınan ekonomik konuların takibini yapacak.

İkili ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye ekonomisine ilişkin bilgilendirme organizasyonları düzenleyecek, Döviz kazandırıcı ekonomi diplomasisi faaliyetleri yürütecek.

Teşkilat, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının mali konularda problemlerinin çözümünde yardımcı olacak.

- Uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecek

Bakanlığın yurt dışı teşkilatı, uluslararası mali kuruluşlarla bölgesel çok taraflı kalkınma bankaları, yabancı ülkelerin resmi ve özel fonları, ihracat kredi kuruluşlarıyla yatırım ve finansman kurumları, para otoriteleri ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Teşkilat çalışanları, görev yaptıkları dış temsilciliklerin ilişkili olduğu uluslararası kuruluşlarla Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla proje, program girişimlerinde bulunacak, mutabakat zaptı, anlaşma imzalayacak.

Öğrenim görmek üzere bulundukları ülkeye gelen Bakanlık personeline sağlık ve eğitim giderleriyle maaş ödemelerine aracılık edecek, gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği ve ataşeliği için yurt dışı teşkilatına 82 kadro ihdas edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile de Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, bankanın ilgili olduğu bakanın başkanlığında, Hazine ve Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısından oluşacak. Bankanın yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve genel müdürü kurulun tabii üyesi olacak.

AA