Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te yapılacak değişiklere ilişkin taslak hazırladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-2'sine (Türev finansal araçlar, repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemlerinde karşı taraf kredi riski) ilişkin değişiklik taslağı hazırlandığı bildirildi.

ABD'de Ağustos 2007'de ipotekli konut finansmanı piyasalarında başlayarak hızla yayılan küresel finansal kriz sonrasında bankacılık sisteminin daha sağlıklı bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından bir dizi reform önerisi geliştirildiği anımsatılan açıklamada, bu önerilerin Avrupa Birliği'nin CRD-4 düzenlemelerine dayanak teşkil ettiği belirtildi.

Temelini Basel Bankacılık Denetim Komitesinin önerilerinden alan CRD-4 düzenlemelerinin incelenmesi sonucunda Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ikinci ekini teşkil eden "Türev finansal araçlar, repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemlerinde karşı taraf kredi riski" başlıklı bölümüne ilişkin değişiklik taslağı hazırlandığı ifade edildi. Açıklamaya göre, taslakla getirilmesi planlanan önemli yenilikler şöyle:

"-Karşı taraf kredi riskine maruz tutarları için İçsel Model Yöntemi (İMY) kullanan bankalarda, karşı taraf kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesaplamasında değişikliğe gidildi. Bu çerçevede, sermaye yükümlülüğü, bu risk tutarları için cari piyasa verisi kullanılarak hesaplanan efektif beklenen pozitif risk tutarının (EBPRT) baz alındığı sermaye yükümlülüğü ile İMY'nin kullanıldığı tüm karşı taraf kredi riskleri için tutarlı tek bir stres kalibrasyonunun kullanılarak hesaplanan EBPRT'nin baz alındığı sermaye yükümlülüğünden büyük olanı olarak belirlendi.

-Bir karşı tarafın kredi kalitesinde değişikliklerden kaynaklı olarak kredi spreadinde meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle ortaya çıkabilecek zarar riski olarak tanımlanan kredi değerlemesi ayarlamalarına (credit valuation adjustment-CVA) ilişkin ilave sermaye yükümlülüğü getirildi.

-Karşı taraf kredi riskine ilişkin sermaye yeterliliği değerlendirmelerinde kullanılmak üzere yapılacak stres testine ilişkin ayrıntılı uygulamalar getirildi. (En az 3 aylık dönemler itibarıyla çok faktörlü stres testlerinin kullanılması, aylık olarak tüm karşı tarafların stres testine tabi tutulması ve benzeri).

-Yapılacak stres testi ve senaryo analizleri yoluyla belirlenmesi gereken genel ters eğilim riskinin yanında, bankanın maruz kaldığı risk ile karşı tarafın iflas riski arasında pozitif korelasyon olması durumunda ortaya çıkan spesifik ters eğilim riski için sermaye ayrılmasına ilişkin izlenecek yöntemler ayrıntılı şekilde açıklandı.

-Karşı taraf kredi riskinin ölçülmesi yanında, bu riskin belirlenmesi, yönetimi ve raporlamasına ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirildi. Diğer taraftan, karşı taraf kredi riskinin ele alındığı, yönetmeliğin ikinci ekinde yapılması planlanan yenilikler kapsamında Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de de değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuş, bu kapsamda, 'Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı."

Söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve öneriler 15 Eylüle kadar duzenleme@bddk.org.tr adresine gönderilebilecek.

AA