Advertisement

İstanbul Portföy'ün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Katıldığımız halka arzlardan birisi 22/04/2021 tarihinde katılımı sona eren ve ilk işlem görmeye 29/4/2021 tarihinde başlayan AYDEM Yenilenebilir Enerji A.Ş. nin halka arzıdır.

Bu halka arza, sadece 2 adet serbest yatırım fonumuz ile katılım yapılmıştır.

Bu halka arzdan, 2 fonumuza 252,525 ve 2,525,250 adet olmak üzere toplam 2,777,775 pay dağıtımı yapılmış olup, bu bilgiler halka arz konsorsiyum liderleri tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Görüleceği üzere, halka arz ile piyasaya satışı yapılan 130 milyon adet AYDEM ortaklık payının, kurumumuz yönetiminde olan fonlara düşen kısmı sadece 2,777,775 adettir ve toplam dağıtımın sadece %2,1’ine denk gelmektedir.

Parasal olarak, halka arzın toplam değeri 1,287,000,000 TL olup, İstanbul Portföy fonlarına düşen kısım ise 27,499,972 TL’dir.


AYDEM ortaklık payının işleme açıldığı ilk gün, Borsada fon portföylerinden bütün AYDEM ortaklık payları satılmıştır.

Bu halka arz alımlarından, yönetmekte olduğumuz fon portföyleri zarar etmişlerdir.

Günlük işlemlerin arasında, İkinci Serbest fon yöneticimiz, sehven sadece 130,000 adet payın satışını fazladan göndermiştir.

Hatalı işlemin fark edilmesini takiben aracı kurumun bu işlemi hata portföyüne alması ile, fonda herhangi bir haksız kazanç oluşmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/10/2021 tarih ve 2012/49 sayılı bülteninde kurumumuza karşı verilen idari para cezasına neden olan işlem büyüklüğü sadece 130,000 adet pay olup, parasal değeri, (29/4/2021 ortalama işlem fiyatı üzerinden) 1,206,400 TL'dir. 29/04/2021 tarihinde AYDEM tahtasında gerçekleşen işlem büyüklüğü 645,423,863 TL (69,534,089 pay) olup, AYDEM pay tahtasında fon yöneticimiz tarafından sehven yapılan 130,000 paylık fazladan satışın toplam işlem hacmine oranı sadece %0,19’dur.

AYDEM pay tahtasında, fon portföylerimizdeki payların satışı ilk işlem günü tamamlanmıştır.

Sonraki işlem günlerinde de pay fiyatında düşüş devam etmiştir. 13/07/2021 tarihinde pay fiyatının 5,96TLye kadar gerilediği görülmektedir. Anlaşılacağı üzere, AYDEM tahtasında fon portföylerimize
alınıp zararına satılan 2,777,775 pay ile sehven fazladan satışı yapılan ve aracı kurum hata portföyüne alınan 130,000 payın, 645 milyon pay işlemin gerçekleştiği bir piyasada, pay fiyatını düşürücü etkide bulunmasının mümkün olamayacağı aşikardır.

Sonuç olarak; sektörümüzün en değerli sermayesi insan faktörü olup, kasti olmayan insan hatası da bu sektördeki olağan durumlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Hayatın doğal akışında, bu sektördeki her kurumda, her zaman bu tür hatalı işlemler olabilmektedir. Yukarıdaki bahse konu olan, hiçbir kastı olmayan hatalı işlem ile ilgili Şirketimizin herhangi bir menfaat elde etmediğinin bir kez daha altını çizer, Şirket’imizin itibarını ve saygınlığını zedeleyen kişi ve kurumlara karşı hukuki haklarımızı her türlü mecrada sonuna kadar savunacağımız hususunu sayın kamuoyuna sunarız.