Advertisement
HABERLER ABONE OL

Program esaslı bütçe uygulamasına geçilmesiyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar saptandı.

Kamu idareleri bütçelerinin kesin hesapları düzenlenirken uyulacak kurallar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kesin hesap cetvelleri mali hizmetler birimi tarafından, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallara uygun olarak, bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanacak.

İlgili bakan imzalayacak

Bu hesaplar, Genel Müdürlükçe belirlenen sürelerde ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış olarak 4 nüsha halinde ilgili idareler tarafından Bakanlığa gönderilecek. İdarelerin kesin hesaplarının Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça yapılacak.

Kamu idarelerince düzenlenecek bütçe cetvelleri de yönetmelikte sıralanırken bu cetvellerin hangi unsurları içerecek şekilde hazırlanacağı da belirtildi.

Bütçe uygulama sonuçları cetveli, kamu idarelerinin Bütçe Kanunu ile belirlenen programlara tahsis edilen ödenek ve bütçe gider gerçekleşmeleri ile gelir tahmini yapılan kamu idarelerinin bütçe gelir bilgilerini içerecek şekilde düzenlenecek ve ilgili bakan tarafından imzalanacak.

Program bazında bütçelemeye geçilmesiyle birlikte, program bazında bütçe giderleri cetveli ile program ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli de hazırlanacak.

Kesin hesap cetvellerindeki bilgilerin konsolide mizan bilgileriyle tutarlı olması gerekecek. Kurumlardan gelen kesin hesaba esas cetveller ile mizanlardaki bilgiler arasında tutarsızlık olması halinde Bakanlık uyumsuzluğun giderilmesini ilgili kamu idaresinden isteyecek. Bakanlıkça verilen süre içinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum Cumhurbaşkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına bildirilecek.

2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin hazırlanmasında bu yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Program bazlı bütçe

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi eki cetvellerin düzenlenmesine ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, 2021 yılı itibarıyla Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ve kurum bütçelerinin performans esaslı program bütçe yaklaşımıyla hazırlanması nedeniyle bütçe uygulama sonuçlarını içeren ve kurum kesin hesap cetvellerinin icmali olan teklif eki cetvellerde değişikliğe gidildi. Bu amaçla Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi eki cetveller ile bunların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.