Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait genel yatırım ve finansman programının uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen tebliği yayımladı.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğ, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılına ait yatırım programına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı hükümlerinin uygulanması amacıyla izlenecek esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirliyor.

Tebliğde, personel atamaları, kamu kurumlarında çalışma düzeni, teşebbüs bütçeleri, izleme ve faaliyet raporlarına ilişkin uygulama hükümleri bulunuyor.

Buna göre, kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, programda yer alan mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda zorunlu hallerde, program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek. Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kuruluna ait olacak.

KİT'ler 2021 yılı kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapacaklar.

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılması amacıyla teşebbüsler, 2021 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2022 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlayacaklar.