Advertisement

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2020'de toplam 24,4 milyar lira yatırım yapması öngörülüyor.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla 2020 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler belirlendi.

Buna göre, kamu teşebbüsleri tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izlenecek.

Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek.

Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.

Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

- KİT'lerde istihdam ve personel alımları

Teşebbüs içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde 2019 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanmasıyla, en fazla yüzde 10'u kadar personelin de özelleştirme uygulamaları nedeniyle mülga Devlet Personel Başkanlığına veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması hususunda kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkili olacak.

Özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç 2020 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

İhtiyaç duyulan personelle Ar-Ge faaliyetleri için gerek duyulan personele yönelik taleplere ilişkin ilave atanacak personel sayısı 2019 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek.

İlk defa açıktan atama yoluyla personel alımları, ilgili mevzuatlarda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. KİT ve bağlı ortaklıklar, faaliyet alanı itibarıyla özel niteliği haiz pozisyonlara kurumsal sınavla da atama yapabilecek.

KİT ve bağlı ortaklıklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan personelden, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilebilecek.

- Bilgi işlem harcamaları tasarruf tedbirleri dışında tutulacak

Kamu teşebbüsleri, 2020 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

Kamu teşebbüsleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorunda olacak.

KİT'ler, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşan veya oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi aralarında yapılacak bir protokolle belirleyecek ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması için izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirleyebilecek.

Kamu işletmeleri, mali ve mali olmayan konsolide verilerini sağlıklı ve sürekli bir şekilde üretecek bilgi işlem altyapısını kuracak veya kurmuş oldukları bilgi işlem altyapısını geliştirecek. Bu kapsamda yapılan harcamalar tasarruf tedbirleri dışında tutulacak.

- KİT'lerin 2020 yılı mali hedefleri belirlendi

Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri belirlendi. KİT'lerin 2020'de toplam 24,4 milyar liralık yatırım yapması öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 8,5 milyar liraylaTCDD yapacak. TCDD'yi 5 milyar lirayla BOTAŞ, 4 milyar lirayla TEİAŞ takip edecek.

KİT'lerin 2020 yılı mali hedefleri (bin lira) şöyle:

Kamu teşebbüsleri Yatırım Borçlanma gereği Faiz dışı fazla
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi kamu teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar
Makina ve Kimva Endüstrisi Kurumu (MKEK) 175.000 154.083 -175.583
Eti Maden İsletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 550.000 346.739 -361.739
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 143.840 1.240.836 32.659
Türkive Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 96.150 465.591 463.764
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 1.193.968 -3.249.444 3.375.044
Türkive Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 4.000.000 -1.018.401 1.126.593
Türkive Petrolleri AO (TPAO) 2.534.882 -1.741.858 2.275.911
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 5.000.000 4.195.220 -3.972.325
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 36.125 183.355 649.780
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 7.350 1.554.172 -415.272
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 160.000 190.214 22.286
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 66.000 70.448 -70.448
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 32.134 -68.774 -16.140
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 8.452.258 12.425.433 -3.839.217
Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) 39.769 -108.670 107.523
Türkiye Demiryolu Makinalan Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) 4.000 99.252 -104.002
Türkive Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) 8.000 -149.603 149.603
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 587.260 459.185 -554.795
Kıvı Emniveti Genel Müdürlüğü (KEGM) 110.000 -62.320 -43.188
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 500.000 595.009 -645.009
Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 19.936 10.534 -2.034
TCDD Taşımacılık AŞ 600.000 2.195.025 -958.304
4046 Sayılı Kanuna tabi oIup sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) 2.189 -19.547 14.047
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TSFAŞ) 105.001 2.293.936 -1.697.440
Sümer Holding AŞ 157 29.701 951
Genel Toplam 24.424.019 20.090.116 -4.637.335

AA