Advertisement

01 Temmuz 2020 Tarihli ve 31172 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7248 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2710)
–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/6/2019 Tarihli ve 1168 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2711)
–– Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2712)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321)

YÖNETMELİKLER

–– Dışişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2020 Tarihli ve 9419 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2020 Tarihli ve 9420 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/3/2020 Tarihli ve 2017/40089 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 13. ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
DÜZELTME: 29/6/2020 Tarihli ve 2704 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri