Advertisement

02 Ekim 2020 Tarihli ve 31262 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)

KURUL KARARI

–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 29/9/2020 Tarihli ve 2020/DK-İD/274 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2018/10953 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri