Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

–– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Bekir ŞAHİN’in Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/254)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/255, 256)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/16)

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/06/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2020/3 (Değişik İşler), K: 2020/3 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri