Advertisement
HABERLER ABONE OL

07 Ağustos 2020 Tarihli ve 31206 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2017/30756 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri